Новата печатна брошура на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград за европрограмите е вече на разположение на настоящите и бъдещи получатели на европейски средства.

В нея са представени програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през настоящия програмен период 2014-2020 г. в България: Транспорт и транспортна инфраструктура, Околна среда, Региони в растеж, Иновации и конкурентоспособност, Инициатива за малки и средни предприятия, Наука и образование за интелигентен растеж, Развитие на човешките ресурси, Добро управление, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство и Програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Брошурата е предназначена за участниците в провежданите от ОИЦ събития и инициативи, за посетителите в офиса на бул. „България” №34 в гр. Разград, както и за всеки пожелал да научи повече за европейското финансиране на проекти.

В електронен вариант изданието ПРОГРАМИТЕ 2014-2020 може да бъде изтеглено от www.eufunds.bg/razgrad