Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен назначи шестчленна междуведомствена комисия, с което стартираха дейностите в Разградска област по реализацията на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Проектът за обезвреждане на над 4 хиляди тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна е на обща стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Изпълнител на дейностите по обезвреждане по Обособена позиция 1: „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи устойчиви органични замърсители (УОЗ)-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ-Варна, Русе и Шумен.“ е консорциум „Пестициди 2019“ с участници: „Людон Транс“ ЕООД(България) и „Треди“ АД(Франция). На територията на Разградска област консорциумът трябва да преопакова, транспортира до Франция и окончателно обезвреди УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита от седем склада. Те се намират в Разград, Балкански, Езерче, Владимировци – 2 броя, Тръбач и Самуил. Два от складовете са частна собственост, четири са общински, един е държавна собственост.

Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та и АПК-та. Пестицидите в складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и предстои да бъдат преопаковани за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе. Процесът се извършва под контрола на високо квалифицирани специалисти и се гарантира, че ще е напълно безопасен за околната среда и за хората. Складовете, в които досега са били съхранявани пестицидите, ще бъдат обезвредени и санирани.

Първият склад в Разградска област, в който започват дейностите по проекта, е на Гарова промишлена зона в Разград. Те стартираха с подписване на складов протокол за официално предаване на изпълнителя и за връщане на собственика на складовете по образец. Той бе подписан от представители на: Областна администрация-Разград, РИОСВ-Русе, фирмата-изпълнител, фирмата-собственик, ПУДООС и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. След подписването на протокола започна инвентаризация на складовете.

Ориентировъчното количество на предвидените за събиране и унищожаване негодните и опасни за околната среда препарати в седемте склада в Разградска област е около 180 тона.