Без забележки и констатирани отклонения е преминала проверката на депото за неопасни отпадъци в Разград, която е проведена на 6 и 7 юни, съобщи на пресконференция днес кметът д-р Валентин Василев.

Комисия, назначена със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе, извърши плановата проверка. Предметът на извършената проверка е за спазване и прилагане условията на издаденото от Министерството на околната среда и водите Комплексно разрешително № 248-Н0/2008 г. за експлоатация на обекта.

При извършения оглед на място в обекта и преглед на наличната документация се установи, че при експлоатацията на обекта се спазват условията на комплексното разрешително, за които се прилагат разписани инструкции с приложени регистрационни документи.

Проверката на обекта приключи без забележки от страна на проверяващата комисия, като не са констатирани отклонения от условията по издаденото комплексно разрешително за експлоатация на обекта, коментира градоначалникът.