Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира четири изнесени приемни в област Разград през месец април. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.
Приемните ще се проведат в сградите на кметствата в следните населени места:
На 8 април – гр. Завет от 10:00-12:00 часа и в с. Брестовене, Община Звет от 13:00-15:00 часа. На 15 април – с. Сейдол, Община Лозница от 10:00-12:00 часа и на 22 април 2015 г. – с. Дянково, Община Разград от 10:00-12:00 часа
По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.
Информация с датите, часовете и местата на провеждане на изнесените приемните за периода март-май 2015 г. е публикувана на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, подрубрика „Изнесени приемни”.