Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017“ през този месец, съобщиха от ТСБ – Север, Отдел „Статистически изследвания – Разград“.
С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (EU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.
Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.
В периода март – май 2017 г. избраните чрез случаен подбор домакинства в област Разград ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта. Освен областния център – гр. Разград ще бъдат посетени и анкетирани домакинства от следните населени места: гр. Исперих, гр. Кубрат, гр, Завет, гр. Цар Калоян, с. Самуил, с. Острово, с. Брестовене, с. Осенец, с. Раковски, с. Гецово, с. Стражец, с. Каменово, с. Просторно, с. Веселец, с. Драгомъж, с. Бърдоква, с. Конево, с.Севар, с. Голяма вода и с. Старо селище.
Анкетьорите, които посещават домакинствата, са задължени съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Север с вписани две имена и тяхната длъжност в състава на отдел „Статистически изследвания – Разград”.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване може да се намери на сайта НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.