Нов заместник областен управител има Област Разград от  днес. Заповедта на министър-председателя Бойко Борисов за назначаване на Евгени Гутев Драганов е с дата 30 май, но официалното встъпване в длъжност бе днес, 1 юни.

Евгени Драганов е роден на 15 октомври 1958 г. в Русе. Завършил е Геолого-географския институт в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Финансов мениджмънт“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“-Свищов. Работил е в: Окръжния комитет за култура-Разград; Бюро по труда-Разград; като управител на „Обреден дом“-Разград; зам.-директор на ОП“Ученическо столово хранене и почивно дело“-Разград; и.д. директор на Областна инспекция по труда-разград и възпитател в Общежитие за средношколци.

Със заповед на Областния управител Гюнай Хюсмен са определени ресорите на новия заместник областен управител. Евгени Драганов отговаря за дейността на следните съвети и комисии, действащи към Областна администрация: Областен съвет по условия на труд, Постоянна комисия по заетост, Постоянна епизоотична комисия, Областна комисия „Военни паметници“, Постоянна комисия за продажба и замяна на имоти – държавна собственост, Постоянна областна комисия за развитие на младежта и спорта. Евгени Драганов осъществява взаимодействие със следните органи на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Област Разград: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство културата, Министерство на туризма, Министерство на околната среда и водите.