Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ е създадена в Община Разград със заповед № РД012436/22.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Социалната услуга ще е с капацитет 144 потребители и ще се финансира от държавния бюджет.

 „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Услугата ще се предоставя на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За предоставянето на социалната услуга ще бъдат наети 48 асистенти.

Приемът на документи за потребители и асистенти се осъществява в Община Разград – отдел „Социални услуги и здравеопазване“.

Телефони за контакт: 084 618 218, 084 618 242