Приемът в първи клас за учебната 2019/2020 година на територията на Община Разград ще става по нова система.

Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в І клас в общинските училища на територията на град Разград в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 05.10.2018 год., при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Разград.

В територията на прилежащите райони на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище – Пороище, Ушинци, Радинград, Благоево, Мортагоново, Гецово.

 Подборът на кандидатите за осъществяване на приема в първи клас в учебните заведения на територията на община Разград, ще се извършва по водещ критерий постоянен/ настоящ адрес.

При по-голям брой кандидати за прием в първи клас от предвидените места в училищния му план-прием, за определено училище се прилагат и допълнителни критерии:

  • дете с трайни увреждания над 50%;
  • дете с един или двама починали родители;
  • други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
  • деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
  • дете от семейство с повече от две деца.

            Подборът се извършва независимо от реда на подаване на заявлението за всяко дете.

 На сайта на Община Разград – https://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=10569%3A-66-1-&catid=19%3A2010-05-20-10-12-38&Itemid=30&lang=bg има подробна информация за районите и учебните заведения към тях.

По новите правила родителите/настойниците ще подават документи за записване на деца в първи клас в съответното училище до 31 май. Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 5 юни, а незаетите места ще бъдат обявени на 13 юни.