Кметът обоснова намаляването от 6 на 2 на дирекции с улесняване на документооборота и подобряване на обслужването на гражданите. При настоящата структура, която е от 2012 година, се губи повече време, докато администрацията реагира на искания и предложения на гражданите. С цел осъществяване на ефективна координация, взаимодействие и по-добра функционалност при организация и изпълнение на задълженията в Общинска администрация се предлага обща численост на администрация от 157 щатни бройки. Заместник-кметовете стават 4. Първият е с ресори – отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“, отдел „Стратегическо планиране и проекти“, отдел „Опазване на околната среда“ и отдел „Инвестиционни дейности“. Заместник-кметът отговаря и за ОП“Паркстрой“ и ОП“Разградлес“. Към момента с тези ресори е ангажиран заместник-кметът Добрин Добрев. Дирекция „Устройство на територията, кадастър и контрол на строителството“, отдел „Общинска собственост“, отдел „Общинска собственост“, отдел „Икономически дейности“, отдел „Опазване на обществения ред“, ОП“Ремонтстрой“, ОП“Бизнесзона Перистър“, ОП“Общински пазари“, дейности „Зоокът и Приют за бездомни животни и скитащи кучета“ са ресор на втория заместник-кмет Мирослав Грънчаров. Ресорите на Милена Орешкова са: отдел „Социални услуги и здравеопазване“, отдел „Образование“, секретар МКБППМН, ОП“Ученическо столово хранене и почивно дело“, други дейности по образование, здравеопазване и социална политика. Четвъртият заместник-кмет ще е с ресори: отдел „Счетоводство“, отдел „Финансова политика и човешки ресурси“, отдел „Местни данъци и такси“. На тази длъжност след одобрение на структурата предстои да бъде назначена Полина Иванова, която в момента е директор на дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси“ – анонсира кметът Бояджиев.
Пряко към кмета според новата структура ще са: отдел „Култура, младежки дейности и спорт, религиозни дейности“, както и кметовете на кметства, кметските наместници, главният архитект, звено „Вътрешен одит“, експерт „Връзки с обществеността“, експерт по сигурността на информацията и други дейности по културата.
Докладната за новата структура ще бъде разгледана на сесията на Общински съвет-Разград, която ще се проведе на 11 февруари, вторник, от 10,30 ч. При одобрение влиза в сила от 1 март 2020 г. Администрацията ще бъде прозрачна и отворена към гражданите, които своевременно ще бъдат информирани за работата й – увери г-н Бояджиев.