Необичайна и жестока година отчетоха Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и екипът му – заместник-кметовете Полина Иванова, Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, както и Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев. В първия ден от втората година от мандата 2019-2023 г. те представиха свършеното за една година и споделиха информация за  новопоявили се нередности при изпълнение на проекти в предходни периоди.

Кметът Денчо Бояджиев обяви, че целта на този отчет пред гражданите на Разград е те да получат реалната информация за проблемите, които местната управа трябваше да преодолее. Той, както и заместниците му, благодариха на жителите на общината за това, че са активни и подават сигнали за проблеми, които смятат, че трябва общинската администрация да разреши. Призоваха обществеността към активност и при подготовката на Бюджет 2021, както и при всеки установен от тях проблем.

Въпреки непредвидените ситуации, най-вече със световната пандемия с COVID-19, финансовото състояние на Община Разград е относително стабилно – съобщи заместник-кметът по финансите Полина Иванова.  Към 30.10.2020г. при план за приходи 55 976 354 лв. са отчетени 45 144 145 лв., което представлява 80,65%. Изпълнението при държавните дейности е 84,19%., а при местните – 75,12%. От планирани собствени приходи на общината в размер на 17 102 249 лв. са събрани 13 253 649 лв. – 77,50% от плана. Висока събираемост се наблюдава при следните данъци и такси: Данък върху недвижими имоти – 91,47%, Данък върху превозните средства – 95,84%, наем земя – 112,13%, такси за ползване на домашен социален патронаж -91,32%; за притежаване на куче – 91,03%, Постъпленията от продажба на нефинансови активи -92,71%, Приходи от концесии – 103,46%. В условията на извънредната обстановка има ниска събираемост на: нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция – 56,06%, приходи от наеми на имущество  – 63,47%, такса за ползване на детски градини – 52,26%, такса за ползване на детски ясли – 61,19%, такси за ползване на пазари, панаири, тротоари – 46,28%, такса за ползване на общежитие – 42,86%.

Заместник-кметът Полина Иванова благодари да всички граждани и фирми, които съвестно си изпълниха ангажиментите и заплатиха дължимите от тях данъци и такси към общината и напомня на тези, които още не са го направили, че имат тази възможност до края на календарната година. Тя припомни, че през тази година са активирани нови начини за плащане на местните налози и те вече няколко: на касите в отдел “МДТ“; на касите на Изипей; чрез Български пощи; чрез приложението ICARD; чрез Банка ДСК; чрез Пощенска банка; по банков път по посочените  банкови сметки в сайта на общината.

Разходваме толкова, колкото сме събрали, не допускаме да се правят разходи, за които няма осигурено финансиране – категорична бе г-жа Иванова. При събрани 80,65% приходи, разходите за периода са 69,37%. Не се допуска дисбаланс и дефицит между приходната и разходната  част на бюджета.

Тежката извънредна ситуация наложи да се направят извънредни разходи за осигуряване на дезинфектанти, предпазни средства  и др. Дезинфекцираха се обществени места и територии, административната сграда,социални домове,училища,детски градини и ясли. Изграждаха са контролно- пропусквателни пунктове .За преодоляване на последствията от вируса за  периода от началото на епидемията до 31.10.2020г. са изразходвани средства от бюджета на Община Разград /в т.ч. и второстепенните разпоредители с бюджет/ в размер на 260 220 лв. от различни приходоизточници, включително  и от дарения на физически и юридически лица.

На дневен ред остава проблема с недостига на средства за дейност “Чистота“. Още  при приемане на Бюджет 2020г. насочихме внимание,че бюджетната  година започва със сериозен финансов недостиг в дейността в размер на 1 243 771лв. /893 180 лв. отчисления от ЗУО и 350 591лв към фирмата, изпълняваща дейностите по сметосъбиране/. Към 31.12.2020г. отново се очертава същата ситуация – неразплатени  приблизително 1 500 000лв./отчисления-1 150 000лв разходи – 350 000лв/.

Кметът Денчо Бояджиев допълни, че по темата с чистотата предстои обсъждане на възможностите за оптимизиране на средствата. Той припомни, че такса смет не е променяна от 2014 г., а в този период са увеличени цените на горивата, минималната работна заплата, както и други свързани със сметосъбирането разходи.

Г-жа Иванова увери, че въпреки трудностите, свързани  с ограничения персонал, с който работи администрацията /поради принудителни отпуски и болнични и на нашите служители/, въпреки множество проверки от различни контролни органи през цялата година, финансовата година ще приключи успешно без просрочени задължения.

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров отчете част от постигнатото през годината в ресорите, които той координира. В сферата на охраната на реда е обновена системата за видеонаблюдение в града с 20 подменени и 6 нови камери на места с концентрация на нарушения. Грънчаров анонсира, че предстои от месец декември въвеждане на СМС-паркиране в Синя зона без увеличение на цената на услугата. Предстои също да заработи паркинг пред недостроената сграда на МВР, като така ще се улесни достъпът до Общински пазари. На общинското тържище във връзка със световната пандемия бе въведена организация на движение, съобразена с превантивните мерки срещу COVID-19. В сферата на териториалното и селищно устройство през 2020 г. е финализирана цифровизацията на действащия регулационен план; закупен е модерен GPS-приемник, който ще ускори процесите по изготвяне на основни данни, свързани с инвестиционното проектиране. Започва издаването на скици на поземлени имоти, сгради и схеми на самостоятелни обекти от кадастриалната карта на Разград, Гецово, Раковски и Стражец, по този начин жителите на тези населени места ще могат да получат всички видове скици за имотите си с едно идване до общината, без посещения в кадастъра и после отново в общината. Заместник-кметът Мирослав Грънчаров съобщи, че след като Община Разград изпълни издадените препоръки през 2020 г. Зоокътът получи лиценз от МОСВ. В Приюта за бездомни животни бе изградена площадка за разхождане на кучета. Започна пилотна програма по идентифициране, регистриране и чипиране на домашни кучета в Гецово, Черковна и Островче. Съобразно желанието на собствениците на домашни любимци предстои до края на годината изграждане на нова площадка за разходка на кучета в градския парк. Заместник-кметът Мирослав Грънчаров анонсира и намерението на Община Разград за разширяване на бизнес зона „Перистър“ до превръщането й в една от най-големите в страната с площ около 1000 дка. Уточни обаче, че част от терените, предложени за тази цел, са държавна собственост и ще трябва да се изчака решението на собственика. Г-н Грънчаров съобщи, че през настоящата година бе обновено осветлението на булевард „Априлско въстание“ с LED лампи, което е посоката за развитие на тази сфера. Той обяви още, че бе подобрена средата в зоната за отдих „Пчелина“ с поставянето на 10 барбекюта и 8 беседки, като призова гражданите да са и добри стопани на тези обекти. Предстои изграждане на художествено осветление на символни сгради в централната част на града – анонсира още заместник-кметът Мирослав Грънчаров.

Заместник-кметът Добрин Добрев представи реализацията на капиталовите разходи през годината, както и намеренията на осъществяване на проекти през следващата година.           Той уточни, че въпреки затрудненията и ограниченията с наложените мерки по време на извънредното положение, в което за 3 месеца беше спряна работата по обществените поръчки, Община Разград успя да проведе процедури и да сключи договори за реализиране на множество обекти. Сред тях са: основен ремонт на пътя от с. Островче – до границата с общините Разград-Лозница на стойност 170 000,00 лв.; основен ремонт на пътя с. Раковски – с. Киченица на стойност 170 000,00 лв.; текущ ремонт на 15 улици в гр. Разград на обща стойност 362 000,00 лв., които бяха определени след подадени жалби от граждани през последните 3 години; ремонти на уличната мрежа в селата от Община Разград на стойност 370 000,00 лв. както и изграждане на алеи в нов гробищен парк на стойност 30 000,00 лв. По този начин общата стойност на ремонтите на уличната и пътната мрежа на Община Разград за 2020 г. надхвърли 1 100 000,00 лв. – съобщи Добрев. Беше направен обстоен анализ на дупките в града, като след направения опис през месец септември ОП „Ремонтстрой“ осъществи изкърпването им. Беше изчистено коритото на река  Бели Лом. В партньорство с местния бизнес беше изградена и площадка за деца с увреждания в градинката до хотел Централ. Община Разград изгради и детска площадка в двора на ДГ „Детелина“. Община Разград сключи и договор на стойност 224 000,00 лв. за благоустрояването на пространството около спортна зала „Абритус“, където ще има художествено осветление, паркова мебел, изградена достъпна среда, озеленяване и залесяване на пространството, подходи към рампата за коритото на реката, пешеходен тротоар и улично осветление. Очаква се СМР дейностите да завършват до края на календарната година. Проведе се процедура и предстои проектиране и изпълнение на СМР за основен ремонт на сградата на ДГ „Шестте ястебинчета“ гр. Разград, тъй като има сериозни пропадания, поради неподменена канализация и отоплителна инсталация. Стойността на ремонтните работи ще е в размер на 200 000,00 лв. Община Разград сключи договор за „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул. ,,Пета‘‘, гр. Разград /до автогарата/‘‘. Проектът е изготвен и предстои одобряване и издаване на разрешение за строеж. Беше направено и изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и изграждане на кръгово кръстовище на улиците Странджа и Дунав. След проведена обществена поръчка е избран и изпълнител за осъществяване на ремонта, като при добри метеорологични условия изпълнението ще започне още през тази година.

Извършена бе и „Актуализация на проекти за улична канализация на ул. „Преслав“, „Бенковски“, „Бабуна“ и „Кресна“, както и на проект за канализация за повърхностни води, кв. 130 в с. Дянково. Предстои обявяване на обществена поръчка, като общата стойност на СМР е в размер на 600 000 лв.

От началото на годината се води активен диалог с всички общини от РСУО Разград, като се взе решение от Общото събрание за окомплектоване на Проект за изграждане на трета клетка на Обект Регионално Депо за неопасни отпадъци за Общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ и изготвяне на тръжна процедура по реда на ЗОП. През септември бе сключен договор за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“  в размер на 8 818 800,00 лв.

След среща – дискусия между институциите и извънредна сесия през м. Август Община Разград работи по внедряване на система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград. Очаква се да бъде въведена до края на 2020 г.

През 2020 г. Община Разград стартира физическото изпълнение на следните проекти: „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ в рамките на „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020“ на стойност 2 421 999,99 лв.; „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ в рамките на „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020“ на стойност 989 999,98 лв.; „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград на стойност 13 563 028,56 лв.

Община Разград разработва и нови проектни предложения с европейско финансиране, с които ще кандидатства до края на годината: „Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда и достъп до грижи и услуги според индивиуалните потребности на децата и младежите“ по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.; „Прилагане на мерки за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Разград“ по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образoвание“ – компонент 2 по ОП„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.; „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев оповести и финансовите санкции, които се плащат от общинския бюджет вследствие на допуснати нередности при изпълнение на европроекти в предходен период. Той изрази недоумение какъв контрол е осъществяван от общинското ръководство в предходен период, за да се достигне дотам само по три проекта, реализирани през последните години, санкциите да са над 3 милиона лева. По проекта за обновяване на образователната инфраструктура  до настоящия момент са наложени решения за финансови корекции в размер на 1 793 795,37 лв. за допуснати нарушения при възлагане на обществените поръчки; по проект „Паркоустрояване на ЖК“Орел“ вече е изплатена санкция в размер на 550 000 лв.; по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград е наложена финансова корекция за допуснати нарушения при възлагане на обществената поръчка в размер на 881 800 лв.

Г-н Бояджиев представи и фрапиращ случай при изпълнение на проекта за благоустрояване на жк „Орел“. През месец юли от Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ извършиха проверка на физическото изпълнение на проекта за паркоустрояване на ЖК. „Орел“. Една от констатациите беше, че не е поддържан засадения ландшафт и има много изсъхнали дървета и храсти, които трябва да бъдат подменени. Тъй като проверката се осъществи през летния период Община Разград планира подмяната на изсъхналата растителност за началото на м. ноември, като при проверката се установи, че общият брой на изсъхналите дървета и 615, от тях широколистните са 267, иглолистните – 240, храстите – 108, туя – 182.

При изваждане на изсъхналите растителни видове се установи, че немалка част от дръвчетата са засадени заедно с контейнерите, които са от пластмаса и не могат да се разградят в почвата. Нещо повече, така растенията са обречени на сигурна смърт без шанс за оцеляване. Кореновата система на широколистните дръвчета, засадени през неподходящ период – май-юни –  е недопустимо скъсена (орязана) и така шансовете за прихващане се минимизират. Дълбочината на дупките и траншеите не е според установените изисквания, а изкопите не са добре уплътнени, липсва уплътненост на почвата около кореновата система. Именно тези факти са причината тези дървета и храсти да изсъхнат, а не последващата им поддръжка. По първоначални изчисления стойността на щетата от изсъхналите дръвчета е в размер на 43 000 лева.

Г-н Бояджиев обяви, че сигнал за установеното при тази проверка ще бъде внесен в Окръжна прокуратура-Разград, която да установи дали в случая е налице безстопанственост.

По думите на г-н Бояджиев разходите за възстановяване на растителността по проекта няма да сринат общината, но това е грешно харчене на обществени пари, които, ако растенията бяха засадени така, че да се превърнат в белия дроб на жк „Орел“, би могло да се използват за решаване на други проблеми на гражданите.

Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев също изрази възмущението си от засаждането на растения в кофи и дървета без корени. Той коментира доброто взаимодействие между администрацията и местния парламент, която осигурява нормално функциониране на институциите и живота в община Разград. Ненчев съобщи, че през първата година от мандата Общинският съвет е заседавал 14 пъти, взел е 183 решения, приел е 1 нова наредба и изменил 7. Вслушал се е и в мнението на гражданите. Той даде за пример отправените предложения до Агенция „Пътна инфраструктура“ за ограничаване преминаването на МПС над 12 тона на територията на село Балкански и предприемане мерки за избягване пътните произшествия по пътя Разград – Исперих на територията на Ясеновец.

В края на пресконференцията Кметът Денчо Бояджиев призова жителите на Община Разград да бъдат заедно в противодействието на световната пандемия COVID-19 като спазват обявените противоепидемични мерки.