Желаещите да организират пунктове за изкупуване на лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), трябва да подадат уведомление в РИОСВ-Русе до края на април, напомнят от пресслужбата на инспекцията.
Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели започва на 10 май и ще продължи до 30 юни включително.
Инспекцията осъществява контрол по спазване изискванията на специализираната заповед на министъра на околната среда и водите (РД-361/09.04.2004 г.), в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от охлювите. В нея са регламентирани още размерът на охлювите не по-малки от 28 мм в диаметър, начинът на съхранението им, наличие на хладилни помещения, подходящ амбалаж и калибровъчно сито.
През 2015 г. са били регистрирани общо 16 пункта на територията на РИОСВ-Русе, като при проверките на място не е установено неспазване на цитираната заповед.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.