На 26 януари, сряда, Община Разград стартира строителните дейности по проект „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Рaзград” АДБФП № BG16M1OP002-2.002-0006-C02.

Параметрите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, хода на проектните дейности, целите и очакваните резултати от реализацията на европейската инвестиция ще бъдат представени на информативна пресконференция от 13,30 ч. в зала 1101 на 11 етаж в административната сграда на Община Разград.

В същия ден ще се състои и официална церемония „Първа копка“, с която ще стартира физическото изпълнение на строителни дейности по изграждане на компостиращата инсталация и на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци. Церемонията ще започне в 15,00 ч. в  местност „Орлян Бурлук“, до Регионално депо за неопасни отпадъци Разград.

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Рaзград” е на обща стойност 13 563 028,56  лв., от които 7 302 398,36 лв. са европейско финансиране, 1 288 658,52 лв. е националното финансиране, а 4 971 971,68 лв. е финансовият принос от страна на бенефициента и партньорите. Генерална цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци в общините от РСУО Разград, чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци.

Пресконференцията и церемонията ще се проведат при спазване на условията на т. I, 2 и т. I, 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.