Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме, че на 14 декември 2020 година от 14.00 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предвид въведените противоепидемични мерки, проектните дейности и постигнатите резултати ще бъдат представени чрез официалната страница на Община Разград www.razgrad.bg, фейсбук страницата на Община Разград и сайта на Общинско радио Разград.

С уважение,

Нели Добрева

Ръководител на проекта