На съвместно заседание на три постоянни комисии общинските съветници одобриха две номинации за званието „Почетен гражданин на Разград“, които ще бъдат обсъдени и гласувани на сесия на Общинския съвет в навечерието на 28 януари – Деня на Разград.

Съгласно установения в Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград срок за внасяне на предложенията за носители на отличието номинациите от Инициативни комитети бяха общо 5. Съгласно Правилника Инициативните комитети се състоят от най-малко 20 човека с посочени имена и данни за връзка. Техните предложения трябва да отговарят и на  изискванията за носителите на званието. Според Правилника удостояването става за: Дългогодишна общественополезна дейност за  града и общината; Морална постъпка или действие в името на обществото и личността; Изключителни постижения в областта на науката, образованието, културата, спорта и др., които имат общонационално и общочовешко значение и са свързани с град Разград и общината.

Правилникът, който Общинският съвет промени през ноември 2021 г., предвижда на сесия да се обсъждат до две предложения. Те се внасят на сесия от Кмета на Община Разград, но след решение на съвместно заседание на ресорните постоянните комисии, в които развиват дейност  номинираните, като право на глас имат и председателите на групите съветници.

Заседанието днес бе на комисиите по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности, по образование и наука и за младежта, спорта и туризма заедно с петима от председателите на групи. От 19-те общински съветници в тези комисии присъстваха 16. Пред тях предложенията представи заместник-кметът Добрин Добрев. Заседанието бе ръководено от председателя на Постоянната комисия по култура Свилена Дечева. Предложенията бяха за: художника и директор на ХГ“Проф. Илия Петров“ Тодор Тодоров; дългогодишния преподавател по пиано Галина Героева; изпълнителния директор на ПФК“Лудогорец 1945“ Ангел Петричев; преподавателя в СУ“Св. Климент Охридски“ проф.д.п.н. Нели Иванова и създателя на Етнографския комплекс в Топчии Ганчо Йорданов Ганев.

По предложение на Председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев гласуването се проведе тайно с интегрална бюлетина, в която всеки от съветниците имаше право да избере по две от петте предложения. Комисия в състав: Свилена Дечева, Пейчо Георгиев и Любомир Райчев преброи бюлетините и установи, че: Ангел Петричев е с 15 гласа, Тодор Тодоров – с 10, Галина Героева – с 5, проф. д.п. науки Нели Иванова и Ганчо Йорданов Ганев – с по 1 глас.

С оглед резултатите от гласуването и съобразно клаузите на Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград на сесията на Общинския съвет ще бъдат внесени две предложения за „Почетен гражданин на Разград“ – за Ангел Петричев и за Тодор Тодоров.