На септемврийското си заседание общинските съветници от Разград приеха общо 19 докладни записки, внесени от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и неговите заместници Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров, Полина Иванова и Руска Вътева. Сесията на Общинския съвет продължи малко повече от 2 часа, проведе се при спазване на противоепидемичните мерки, като в залата на 11 етаж в Община Разград освен съветниците присъстваха само вносителите на докладните, които се разглеждат.

На сесията бяха избрани временни кметове на две села – Дянково и Ясеновец. И в двете престоят частични избори за кметове и в срок до полагане на клетва на новоизбраните кметове длъжността ще изпълняват съответно Зелиха Ибрахим и Гюлджан Ахмедов.

На сесията бе прието и изменение в бюджета, вследствие на което ще се създаде възможност за реализиране на пилотен проект за отопление на сградата на Общината. Проектът е за внедряване на система за производство на водородно-кислородна смес по метода на импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Община Разград. Системата ще се свърже с двата котела за отопление на сградата на Община Разград и за отопление ще се подава примес от метан и водород, което ще намали разходите с 40%. Инвестицията ще се възвърне за по-малко от 2 години, системата е безопасна, тъй като водородът се вкарва в системата веднага, не се складира, намаляват се значително и вредните емисии. Внедряването на системата е ориентирано към съвременните зелени политики. Необходимите средства за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Общинска администрация Разград са в размер на 83 880 лв.
Този финансов ресурс се осигурява за сметка на планираните средства за обект
„Основен ремонт на спортна зала „Абритус“ – разсрочено плащане“, които няма да бъдат усвоени в пълен размер до края на 2021 г. Докладната бе приета с 26 гласа „за“ и 2 „въздържал се“

Съветниците приеха докладна за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения минимум в 9 детски градини в общината за учебната 2021/22 г., допускане на група с брой деца под определения минимум – в детската градина в Благоево, както и на изключения от минималния брой ученици в паралелки в 9 училища в общината. По време на дискусията след зададен въпрос на заседанията на комисиите бяха оповестени и резултати от проверка на посещаемостта в ОУ“Кирил и Методий“-село Киченица, което се дофинансира с 32 694,20 лв. От справката стана ясно, че в първия ден на проверката – 24 септември – на училище са били 10 от записаните 37 деца, в следващите дни са били между 24 и 29.

На сесията бе взето решение да се учреди безвъзмездно право на ползване за 10 години върху три общински имота на сдружение „Съюз на пенсионерите 2004“ – два клуба в Разград и  един в Мортагоново.

Приети бяха и две докладни за учредяване право на строеж в поземлени имоти в бизнес зона „Перистър“ – за складова база и за автоцентър, както и за обединяване на два броя учредено право на строеж в на един собственик за изграждане на строителен хипермаркет и офиси. Съветниците взеха решение и за отдаване под наем за срок от 10 години на стрелбището за лък чрез публичен търг. В края на годината изтича концесията за ползването на комплекса от Спортния клуб по стрелба с лък „Антибиотик“.

На сесията бяха приети и докладни за отдаване под наем на свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд – 20 в землището на Раковски и 1 – на Ушинци. Взето бе и решение за учредяване на възмездни права на ползване върху части от имоти публична общинска собственост край Раковски и Гецово за настаняване на пчелни семейства.

Със свое решение съветниците разрешават да се изготви проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-схема за елементите на техническата инфраструктура за присъединяване към електроразпределителната мрежа на малка наземна фотоволтаична електроцентрала до 30kW в село Топчии.

Съветниците приеха и докладна записка за определяне на пазарна площадка за поставяне на кратковременни преместваеми обекти в Гробищния парк на Разград, на тях ще се продават цветя. 

Местните парламентаристи решиха още да стартира процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ДКЦ-I-Разград“ЕООД за срок от 3 години, тъй като през настоящата година е изтекъл договорът на настоящия управител д-р Николай Денев. Определена бе и комисията, която ще организира и проведе конкурса. Тя ще е с председател общинският съветник д-р Левент Апти, секретар – Теодора Георгиева-Бонева – началник отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ в Община Разград и членове: общинските съветници Станислава Русева и Милен Минчев, както и д-р Анатолий Стойнов от РЗИ-Разград.