Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова откри и ръководи първото заседание на Комисията за детето към Община Разград в нейния обновен състав.

Комисията е създадена на основание изискване на Закона за закрила на детето. Комисията е консултативен орган към Община Разград, тя е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. Обновяването на състава й наложено от промяната в структурата на Общинска администрация, приета с решение на Общински съвет-Разград, а съставът с председател заместник-кметът Милена Орешкова е утвърден със заповед на Кмета Денчо Бояджиев. В комисията участват още 10 представители на различни институции, ангажирани с дейности по закрила на децата: отдел „Социални услуги и здравеопазване“ и отдел „Образование и спорт“ в Община Разград, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РЗИ, Детска педагогическа стая, Регионално управление на образованието, отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“-Разград, СНЦ“ЖАНЕТА“, Общински съвет по наркотични вещества в Община Разград.

Участниците в заседанието приеха единодушно Правилник за реда и организацията на работа на Комисията. Според него Комисията разглежда и взема решения относно проблемните области по прилагане на политиката по закрила на детето на територията на Община Разград. Тя координира, съдейства и сътрудничи при осъществяване на дейности по закрила на детето по отношение на 12 основни индикатора, сред които: информиране за правата и задълженията на децата и родителите; закрила на деца с изявени дарби, осигуряване правата на децата във всички степени на училищното образование, работа с деца, застрашени от отпадане от училище, работа с деца, извършили или застрашени от извършване на противообществени деяния, работа със семейства на деца в риск, рехабилитация и интеграция в обществото на деца с увреждания и други.

За секретар на Комисията бе избран старши експерт в отдел „Социални услуги и здравеопазване“ Кольо Колев. Следващото заседание на Комисията ще се проведе през месец септември.