В петък в Община Разград се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград за 2016 година, съобщиха от пресцентъра на местната управа. На него бяха поканени и жители на общината, които имат желание да вземат участие в обсъждането.
Бюджетът на Община Разград за 2016 г. бе представен от зам.-кмета на Общината Галина Георгиева.
Усилията на общинското ръководство бяха насочени към ефективно, ефикасно и законосъобразно изразходване на средствата като едновременно с това не се допусне отстъпление от заявените приоритети.
Анализът на изпълнението на бюджета за 2016 г. дава основание за добра оценка на постигнатите резултати, имайки предвид поставените цели.
В резултат на служебни корекции по бюджета на база писма от МФ, получени дарения, привлечени средства и преизпълнение на приходната част на звената, работещи по системата на делегирани бюджети, обемът на бюджета е увеличен с 2 177 х.лв.
Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 37 419 х.лв. при уточнен план 38 679 х.лв. Процентът на изпълнение е 96,7%. При план за държавните приходи 20 600 х.лв. отчетът е 20 746 х.лв., в това число временно съхранените средства на звената от системата на образованието. Изпълнението на местните приходи е 16 673 х.лв. или 92, 2 % спрямо плана.
Общият обем на разходната част на бюджета по уточнен план е 38 679 х.лв., изпълнението е 34 707 х.лв. или 89, 7%. За държавните дейности са разходвани 20 923 х. лв., в това число дофинансиране със собствени средства на звената и общината 1 005 х. лв. За местните дейности са разходвани 13 785 х. лв.
В края на финансовата 2016 г. по сметката на Общината има наличност от 2 712 х.лв. – преходен остатък за 2017 г., в т.ч. от ДД – 828 х.лв. и от ОД – 1 884 х.лв.
Отчетени са просрочени задължения в размер на 50 х.лв., които представляват едва 0,1% от общия обем на разходната част на бюджета. Просрочените вземания са 832 х.лв.