Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри Публичното обсъждане днес, 13 септември, в залата на Столово хранене , събитието касае проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в жк “Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Проектът за изграждането на социалните жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разград и като такъв е включен в одобрената Инвестиционна програма на Община Разград. Проектното предложение ще бъде подадено за финансиране по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социални групи от населението и други групи в неравностойно положение. Педвижда се жилищата – 4 жилищни блокчета, да бъдат изградени в източната част на жк „Орел“.
Предоставянето на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение представлява социална услуга, която се предоставя от общината при условия и параметри, които определя тя самата, каза в изказването си д-р Василев. С Решение на Общински съвет – Разград е поет ангажимент, изградените жилища да не бъдат закривани за период не по-малък от 5 години от крайното плащане по проекта.
Зам.-кметът Галина Георгиева направи презентация на проекта. Жилищните сгради ще са триетажни, в тях ще има 12 двуфамилни жилища, 12 за три лица, 12 за четири лица и 12 за четири плюс едно лица.
Настаняването ще става при условие за пълен социален пакет. В него влизат различни социални услуги за социално включване, които при неизпълнение ще бъдат повод за прекратяване на договора по настаняване.