На публично обсъждане днес заместник-кметът Добрин Добрев представи проекта за бюджет на Община Разград за 2023 г. В обсъждането участваха и: председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев и заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Това е първият общински бюджет, съставен осем месеца след началото на бюджетната година и при липса на указания от Министерство на финансите относно условията за съставянето и изпълнението му. Това се случи поради факта, че годината за държавата стартира без редовно правителство и приет Закон за държавния бюджет, който регламентира и параметрите на общинските бюджети. През март от Общинския съвет бе приет Разчет за 2023 г. На практика към момента на публичното обсъждане 73% от разходната част от бюджета е изпълнена.

Макрорамката на проектобюджета за 2023 г. на Община Разград е в размер на 104 996 614 лв., в т.ч. бюджет – 90 840 862 лв. и индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз – 14 155 752 лв.

Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на Община Разград – увериха представителите на ръководството на Община Разград.

Заместник-кметът Добрин Добрев представи и част от по-големите обекти за текущи ремонти. Сред тях са: текущ ремонт на детски градини в селата – 75 123 лв.; възстановяване на улично осветление по ул. „Добруджа“ в гр. Разград /от кръстовището на ул. „Добруджа“ и ул. „Странджа“ до ул. „Княз Борис“/ – 30 000 лв.; текущ ремонт на ул.“Ропотамо“ гр. Разград – 30 000 лв.; текущ ремонт на ул.„Софроний Врачански“ гр.Разград – 15 000 лв.; текущ ремонт на бул. „Бели Лом“ /от кръстовището с ул. „Никола Икономов“ до ул. „Любен Каравелов“/ – 40 000 лв.; текущи ремонти на улици по села – 461 625 лв.; текущи ремонти на сгради в селата – 120 838 лв.; текущ ремонт на стълби към хотел „Картоон“ в гр.Разград – 50 000 лв.; текущ ремонт на сградата на общинска администрация – ниско тяло и преходно жилище 15 982 лв.; текущ ремонт на тротоари по ул. „Ивайло“ до ДГ „Славейче“ и ДЯ „Слънчево детство“ в ж.к. „Орел“ гр.Разград – 68 000 лв.; текущ ремонт на паркинг зад бл. „Чайка“ /бул.“Бели Лом“/ до кръстовището с ул. „Никола Икономов“ гр.Разград – 40 000 лв.; текущ ремонт на междублокови пространства и паркинги в ж.к. „Орел“ в гр. Разград – 120 000 лв.; текущ ремонт на паркинг от източната страна на спортна зала „Абритус“ в гр. Разград 50 000 лв.; ремонт и възстановяване на канализации от естествени водоизточници „Ючкурналия“ в гр. Разград и конна база в с. Гецово – 30 000 лв.; текущ ремонт на физкултурен салон ОУ„В. Левски“ гр. Разград – 99 998 лв.; текущ ремонт на ламаринен покрив на сграда в Нов гробищен парк гр.Разград – 36 000 лв.; текущ ремонт на улици в ОП „Бизнес зона „Перистър“ гр.Разград 150 000 лв. и други.

Планираните капиталови разходи са 18 297 499 лв. Сред тях са: Основен ремонт на спортна площадка за ППМГ „Акад.Н.Обрешков“, СУ „Хр.Ботев“ и Спортно училище, Разград – 165 083 лв.; основен ремонт на покрив на физкултурен салон на ОУ „Ив.С.Тургенев“ гр.Разград, Разград – 44 456 лв.; Рехабилитация на Северен градски парк, Разград – 788 530 лв; Реконструкция на улични водопроводи и сградни отклонения в югозападната част на град Разград, – 1 731 326 лв.; Основен ремонт на ул.“Ивайло“ в участъка от бул.“Априлско въстание“ до ул.“Юмрукчал“, Разград – 1 330 000 лв.; Възстановяване на Улично осветление /УО/ по ул.“Княз Борис“ от кръстовището с ул.“Добруджа“ до ел.подстанция „Разград“-инженеринг, Разград – 61 700 лв.; Проектиране и подмяна на улично осветление в Община Разград, Разград 36 000 лв.; Ремонт на бул.“Априлско въстание“ в участъка от ул.“Пета“ до ул.“Перистър“ и на бул.“Странджа“ от ул.“Добруджа“ до ул.“Дунав“, гр.Разград – 190 452 лв.; Инвестиционен проект за основен ремонт на ул. „Велес“ в гр. Разград, Разград 16 000 лв.;основен ремонт на пешеходен надлез над р.“Бели Лом“ гр.Разград (до ПГИ „Р.Шуман“) – инженеринг, гр.Разград – 91 000 лв.; конструктивно укрепване на основи, подпорни стени и вертикална планировка на сграда „Музикален дом“, Разград – 70 000 лв.; Технически проект за обновяване и ремонт на колодрум в гр. Разград, гр. Разград – 36 000 лв.; Ремонт/ рехабилитация Път Raz 2110/ Raz 1113, о.п. Разград-Дянково/ ж.п. прелез Ясеновец – /III-205/ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, Разград – 8 000 лв.; Проектиране на ремонт на път RAZ3121 /II-49, Манастирско – Разград/ – Гробищен парк – депо СО, Разград – 7 000 лв.; Изготвяне на технически проект за ремонт/рехабилитация път RAZ 2110 /регионално депо, Разград – 3 028 лв.; Ремонт на общински път RAZ 1111/III-204 Разград-Благоево/-граница общ.(Разград-Попово)- Еленово-Дриново/III-204/-за с.Тръстика, Разград – 10 800 лв.; Изграждане на съоръжение тип „Солна стая“ в ДГ №11 „Детелина“, гр. Разград – 20 000 лв; Светофар на кръстовището на бул..“Априлско въстание“ и ул.“Странджа“, Разград – 44 628 лв.; Спортна площадка на открито и кът за отдих, с.Раковски, с.Раковски – 7 500 лв.; Спортна площадка за стрийт фитнес, с.Осенец, с.Осенец – 6 456 лв.; изграждане на зелен кът за отдих с.Пороище, с.Пороище – 7 255 лв.; Изграждане на улично осветление по Търговищко шосе, Разград – 162 000 лв.; изграждане на канализация за повърхностни води в с.Дянково, Разград – 70 000 лв.; Инвестиционен проект – фаза работна: „Доизграждане на съществуващата велоалея побул.“Априлско въстание“, от ул.“Бузлуджа“ до кръстовището с бул.“България“ и от ул.“Странджа“ до ул.“Перистър“, Разград – 12 000 лв.; Спортна площадка на открито и кът за отдих с.Липник, с.Липник – 7 500 лв.; Доставка и монтаж на автобусна спирка за с. Киченица, с.Киченица – 8 700 лв.; Изграждане на детска площадка в Северен градски парк, Разград – 36 000 лв.; Изграждане на площадка за стрийт фитнес в Северен градски парк, Разград – 65 000 лв.; Изграждане на детска площадка за игра на деца от 3 до 12 г. в жк.“Орел“, Разград – 39 000 лв.; изграждане на кът за отдих и игри в Кметство Дянково, с.Дянково – 7 500 лв.; проектиране на улични водопроводи на ул.“Витоша“ и ул.“Сан Стефано“, Разград 1 120 лв.; Проектиране ул.“Дунав“ в участъка от ул.“Паркова“ до ул.“Св.Климент“ гр.Разград, гр.Разград 10 522 лв.; Инвестиционен проект за изграждане на алейно осветление в западната част на ж.к. „Орел“, Разград – 10 000 лв.; Инвестиционен проект – фаза идейна, за Благоустрояване прилежащата територия по поречието на река Бели лом и територията на „Източен младежки парк“ с обособяване на зони за екологичен отдих, развлечения и изграждане на исторически парк посветен на римското антично минало в участъка от моста на ул.“Пета“ до моста на изхода за гр.Шумен /допълва се с проекта „Ремонт и доизграждане коритото на река Бели лом/, Разград – 30 000 лв.;  проектиране на канализация на ул.“Граф.Игнатиев“, Разград 1 400 лв.; инвестиционен проект за продължение на ул.“Дунав“ от ул.“Свети Климент“ до кръстовището на бул.“България“ и бул.“Априлско въстание“, Разград – 51 940 лв.; инвестиционен проект за изграждане на кръгово кръстовище на бул.“Априлско въстание“ и ул.“Перистър“, Разград – 7 940 лв.; изготвяне на инвестиционен проект за ремонт и доизграждане коритото на река Бели Лом, Разград – 38 280 лв. и други.

Информационен материал за представяне на проектобюджета за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Община Разград.

Предстои проектът за бюджет да бъде внесен за обсъждане на заседанието на Общински съвет-Разград през септември.