На публично обсъждане бе представен Годишният отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2021 г. Обсъждането бе насрочено от Председателя на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания.

Г-н Ненчев откри публичното обсъждане с уточнението, че при обявяването му са спазени законовите изисквания, поканата е публикувана в местната преса, както и на сайта на Община Разград.

Основните параметри на изпълнението на бюджета за 2021 г. представи заместник-кметът Добрин Добрев.

Той припомни, че бюджетът на Община Разград за 2021 г. е приет от Общински съвет Разград с Решение № 234 по Протокол № 19 от 02.03.2021 г., като първоначалният му обем е в размер на 63 669 х.лв. В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2021 г. е в размер на 72 495 х. лв., в т.ч. държавни дейности – 43 368 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 29 127 х.лв.  Независимо от продължаващата и през 2021 г. усложнена епидемична обстановка изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 71 587  х.лв. при уточнен план 72 495 х.лв. Процентът на изпълнение е 98,7%. С най-голям относителен дял в данъчните приходи е данък върху превозните средства – 43,3%, следван от данъка върху недвижимите имоти – 30,8% и данък върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 23,2%. Събираемостта на данъчните приходи през 2021 г. е 107,7%. С най-голям относителен дял са приходите от управление на собственост – 42,5% и приходите от общински такси – 41,3%. От общинските такси преизпълнение на плана има при таксите за ползване на домашен социален патронаж – 107%, за технически услуги – 120,7% и други такси по Закона за местните данъци и такси – 117,5%.

Най-голям дял в приходите от дейността си има ОП „Разградлес“ –  2 389 х.лв., следвано от ОП УСПХД – 719 х.лв., ОП „Обреден дом“ – 489 х.лв., ОП „Бизнес зона „Перистър“ – 319 х.лв., ОП “Общински пазари“ – 268 х.лв. и ОП „Паркстрой“ гр. Разград – 2 х.лв.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 64 483 х.лв. при уточнен план 72 495 х.лв. или изпълнението е 88,9% от плана. Разходите за държавни дейности са 40 068 х.лв., за тяхното дофинансиране –  992 х.лв. и за общински дейности – 23 423 х.лв.

Отчетените капиталови разходи към 31.12.2021 г. възлизат на 6 594 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери – 2 793 х.лв., с  преходен остатък от 2020 г. – 1 310 х.лв., със собствени средства –  1 419 х.лв., с други източници на финансиране – 55 х.лв. и със средства от Европейския съюз – 1 017 х.лв.

Сред по-важните реализирани обекти са: основен ремонт на улици в град Разград за 2 729 х.лв.; основен ремонт на покриви на сградата на ХГ „Проф. И. Петров“ гр. Разград, на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело“, на сградите на ЦПЛР-Ученическо общежитие и ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“ – 482 х.лв.; изграждане на улични канализации – 480 х.лв.; изграждане на детски, спортни и фитнес площадки и зони за отдих в населените места на общината – 73 х.лв.;  изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк – Разград – 30 х.лв.; вертикална планировка и подход към физкултурен салон за ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Разград – 18 х.лв.

Отчетено бе и състоянието на общинския дълг през 2021 г., когато Община Разград е сключила договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“АД и съфинансираща институция „Банка ДСК“АД за финансиранe на инвестиционни разходи по проект.  Удължен е срокът на сключен през 2019 г. договор за кредит с Фонд „ФЛАГ“. Обслужването на вече усвоените кредити е извършвано съгласно погасителните им планове. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси  годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. Съотношението на плащанията на общинския дълг на Община Разград за 2021 година е 4,2% и отговаря на изискването по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ.

В периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. разходите по проекти, финансирани от Европейския съюз, са на обща стойност 3 014 х.лв. по общо 23 проекта.

Уточняващи въпроси по конкретни финансови параметри от отчета зададе кметът на село Благоево Белчо Белчев, те бяха разяснени от заместник-кмета Полина Иванова. Той постави и въпрос с изплащането на командировъчните за селските кметове, който ще бъде изяснен допълнително. Белчев апелира служителите от ОП“Паркстрой“ да се ангажират с озеленителни дейности и по селата. Заместник-кметът Добрин Добрев обясни, че от началото на месеца по Регионалната програма по заетост са осигурени по 1 или 2 работници за всяко село и те ще са ангажирани с тази дейност. Кметът на Благоево изрази притеснение, че просрочените вземания от 992 х.лв. са много. Заместник-кметът Полина Иванова уточни, че те са намалели в сравнение с предходната година, тъй като общинските служители работят активно по събирането на стари задължения, съставят се актове на недобросъвестните платци, прилагат се принудителни мерки за събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители. Полина Иванова съобщи още, че съобразно справки от Министерството на финансите за просрочените вземания на общините от цялата страна Разград е в „златната страна“ по относителен дял.

В отговор на въпрос на г-н Ненчев заместник-кметът Добрин Добрев обобщи, че от гледна точна на изпълнение на бюджета 2021 г. бе изключително ползотворна. През нея бяха завършени голяма част от инфраструктурните обекти, чакани от жителите на града и в това отношение по думите на г-н Добрев 2021 г. ще е за еталон в общината в последните години. Той обаче увери, че очаква местната управа да отчете като добра година и 2022-ра, в която въпреки късното приемане на държавния, а вследствие на това и на общинския бюджет, има индикации за добра година и по отношение на приходи, и на провеждане на обществени поръчки.

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев информира, че отчетът на бюджет 2021 г. бе бъде разгледан на следваща сесия на местния парламент, като преди това ще се обсъди и на заседанията на постоянните комисии.

Отчетът е публикуван на сайта на Община Разград в секция „Финансови дейности“: https://www.razgrad.bg/images/images/finansi/2022/Otchet_31.12.2021.pdf.