Заместник-кметовете на Община Разград Полина Иванова и Мирослав Грънчаров присъстваха на началната пресконференция, на която бе представен проектът „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“. Проектът се осъществява в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – съобщи пред участниците в събитието ръководителят на проекта архитект Илин Солаков.

Той представи основната цел, извършените и предстоящите дейности по проекта

Основната цел на проекта е изграждане на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда  за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика. Първата копна по проекта бе извършена на 9 юли.

„Център за работа с деца на улицата“ е услуга, свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата; семейно консултиране и подкрепа; медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата; обучение в родителски умения. Целевите групи на проекта са деца, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди, деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или друг вид нехуманно отношение във или извън семейството, деца, които употребяват инхаланти или други упойващи вещества, както и родителите и близките на тези деца.

Центърът за работа с деца на улицата се помещава в бившия дом „Майка и дете“, чието реновиране ще подобри условията за потребителите, които за близо 3 години са около 60 деца. Към началото на проекта услугите в Центъра се ползват от 15 деца.

Строителните дейности, които се извършват от ДЗЗД „САВ-МАТИС“-Разград, включват: подмяна и изграждане на нови Ел и ВиК инсталации, подмяна на съществуващата дограма с нова петкамерна PVC дограма и стъклопакет с ниско емисионно ниво, подмяна на отоплителната инсталация (за отопление ще бъдат монтирани алуминиеви радиатори и лири), топло- и хидроизолиране на външни стени, покриви и подове, монтаж на слънчеви колектори. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност и чрез използване на съвременни икономични светлоизточници и осветителни тела. Обектът ще осигури достъпната архитектурна среда чрез изграждане на нов вход чрез пасарел, достъпен за хора с увреждания. Строителният надзор за обекта се осъществи от „Дема“ ЕООД, гр. Варна.

След създаване на подходящите условия и обновяване на материалната база,  съществуващата услуга в общността „Център за работа с деца на улицата“ ще бъде пребазирана от сегашното си местоположение на втори етаж в корпуси, условно наречени Блок А и Блок Б.

Общата стойност на проекта е 989 999,98 лв., а продължителността на проекта е 30 месеца, ще приключи до 2.02.2021 г.

На пресконференцията присъстваха и заместник областният управител Евгени Драганов и общинският съветник Антон Монев.