16 докладни записки имаха за разглеждане за юнската си сесия общинските съветници от Разград, по две от тях на заседанията на постоянните комисии в понеделник се появиха неясноти и едната частично, а другата в цялост бяха отложени за следващата сесия.

Докладната за отдаване под наем на площи от общински горски територии за изграждане и поддържане на специализирана фуражна база за дивеч бе най-оживено коментирана на общото заседание на комисиите по управление на общинска собственост и стопанство и по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. Повод за това бяха сигнали от граждани в социални мрежи, че един от концесионерите – „Вълчи ями“ ООД – възпрепятства достъпа на граждани до ползвани от него горски територии. По част от тези сигнали е подадена жалба до Прокуратурата. Съветниците взеха решение на сесия да се разгледа докладната в частта й, касаеща друг концесионер, но т. 2, свързана с „Вълчи ями-ООД“-Търговище, да бъде отложена за следващо редовно заседание на комисиите, на което да бъдат поканени и изслушани както представител на концесионерът, така и потърпевшите граждани. По време на заседанието бе уточнено, че фирмата е концесионер на ловно-стопанска дейност, която концесия се отдава от държавата, а в общинските терени иска да създаде за срок от 11 месеца дивечовъдни ниви, в които да се отглеждат фуражи за дивеча.

Другата по-обстойно дискутирана докладна бе за продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в него. Става въпрос за имот в бизнес-зона „Перистър“, в който е изграден склад за търговия на едро с лекарствени продукти на фирма „Стинг“АД. Докладната бе отложена за следваща сесия, преди която на комисия да бъде поканен лицензираният оценител на имота, който в предходен период е дал различна оценка на имота.

Останалите докладни записки бяха утвърдени на заседания на общо 6 постоянни комисии, след като на уточняващи въпроси отговориха заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Сред докладните, които предстои да се разгледат на сесия, е изменение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – с това изменение отпада таксата за издаване на ламинирана читателска карта за Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, платени остават специализираните библиотечни услуги.

Друга добра новина за жителите на Разград идва от докладна за изменение на разчета на Община Разград за 2023 г. Във финансовата рамка бяха предвидени общо 150 000 лв. за изграждане на два обекта – детска площадка и площадка за стрийт фитнес в Градския парк. След проучване обаче се установява, че те ще струват по-малко от предвидените средства – съответно 14 000 и 35 000 лв. Част от освободения финансов ресурс – 39 000 лв. – ще бъде използван за изграждане на детска площадка за игра на деца от 3 до 12 години в жк „Орел“, остатъка от 10 000 лв. ще остане резерв за други обекти.

С изменение на Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми пък се увеличава на 43 години възрастта на жените, които могат за кандидатстват за подпомагане от общинския фонд „Ин витро“.

На сесията следващия вторник ще се обсъди и приемане на нова Наредба №31 – за общия архитектурен облик на градската среда в град Разград. Предлаганият проект на наредба има за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се изисквания към инвестиционните проекти за нови строежи, като в Приложение № 2 на Наредбата са посочени цветово фасадно оформление на сградите в жилищни комплекси, в това число оформление на номер и лого. Цветовете са определени след анализ на преобладаващите цветове в съответните райони като са предвидени и неутрални цветове, които могат да се използват във всички райони.

На заседанието на Общинския съвет ще бъде обсъждана и докладна за одобряване сключване на споразумение между Община Разград в качеството си на длъжник и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в качеството си на кредитор, за разсрочено плащане на задължения на общината съгласно договор за цесия № 168 от 18.06.2014 г., сключен между Цедент „Бау Енерджи“ ЕООД (с предишно наименование на дружеството „Фърст Инвестмънт“ ЕООД, гр. София) и Цесионер Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Задължението е свързано с проекта за ремонт на спортна зала „Абритус“. Прехвърлените вземания са в размер на 491 057,00 лв., има частично плащане и са останали 412 733,00 лв., които Община Разград трябва да плати в 60-месечен срок.

Предстои обсъждане и на докладна за определяне на представител на Община Разград в редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ“Св. Иван Рилски“, в чийто дневен ред е промяна в капитала на дружеството в полза на държавата.

Поради ремонта на покрива на сградата на Община Разград сесията на Общински съвет ще се проведе в зала „Филхармония“. Заседанието започва в 13,30 ч. на 27 юни, ще се предава по КИС 13 и на интернет страницата на Община Разград.