В рубриката “На кафе” днес Димитър Петров, пиар на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, разговаря с проф. Вера Бонева. Тя е Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност История (с педагогическа правоспособност), втора специалност Българска филология (с педагогическа правоспособност). Известно време работи като уредник в Окръжен исторически музей – Стара Загора. От 1990 до 1995 г.  преподава във Великотърновския университет, а от 1995 до 2007 г. преподава История на България в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. През 1995 – 1996 г. е докторант към Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. През 1996 г. придобива академичната степен доктор по История на България, а от 2001 г. е доцент по История на Българското възраждане в Шуменския университет. През 2009 г. защитава дисертация за придобиване на академичната степен доктор на историческите науки с дисертация на тема „Българското църковнонационално движение (1856 – 1870)“. През 2010 г. придобива академичното звание професор по История на България. От 2007 е щатен преподавател в Университет по библиотекознание и информационни технологии в София.