На съвместно изнесено заседание в ОП“Бизнес зона „Перистър“ общински съветници от две постоянни комисии в местния парламент – по управление на общинската собственост и устройство и развитие на територията – се запознаха със състоянието и перспективите пред бизнес зоната. В заседанието участваха и заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров.

Бизнес зоната е с обща площ 202 188,250 кв.м., създадена е през 2002 г. като част от проект за конверсия на бивши военни бази – обясни директорът на общинското предприятие Огнян Хинов. Мисията на бизнес зоната е да подпомага бизнеса в региона. 28 са реализираните проекти върху урегулирани поземлени имоти на територията на бизнес зоната, инвестициите в тях са на стойност 18 880 000 лв. Четири проекта са в строеж, в други 7 това предстои, а 2 са в просрочие и в съдебна фаза. Част от обектите, които работят в бизнес зоната, са складове за продукция, но има и производствени бази, център за технически прегледи, хотел и други. За миналата година приходите са 511 593 лв., а разходите – 387 991 лв., а на полугодието за 2020 г. съответно – 355 332 лв. и 107 263 лв. Към момента разкритите работни места на територията на бизнес зоната са 480, при пълна натовареност на бизнес зоната ще станат 650.

Хинов представи пред съветниците и проблемите в бизнес зоната. Те са свързани с остарялата водопроводна система, необходимостта от проектиране на канализационна система за повърхностните води, необходимостта от изграждане на тротоари и паркинги, обособяване на цветни лехи в зоните за озеленяване.

Договорите с наематели са 45, интересът към бизнес зоната е голям, а капацитетът на зоната е ограничен и вече почти запълнен.

В тази връзка и с предстоящо приемане на закон за индустриалните зони, които ще могат да се изграждат и поддържат с евросредства, но трябва да имат площ от 300 дка, заместник-кметът Мирослав Грънчаров представи възможностите за разширяване на бизнес зоната. В нея би могло да бъдат включени: намиращ се в съседство общински терен от 166 дка мери и пасища, както и още две бивши военни поделения с различна собственост – Министерство на отбраната, Министерство на земеделието и горите и Община Разград.

В заседанието участваха съветници от четири от групите в Общинския съвет: БСП, Демократична България, ЗНС и ВМРО/Кауза Разград. Те приеха решение с оглед подобряване на възможностите за развитие пред бизнеса  в региона, осигуряването на трайна работна заетост и наличието на инвеститорски интерес да се предложи на Кмета Денчо Бояджиев да подготви докладна или друг вид документ, с който да предложи на Общинския съвет приемане на решения, свързани с разширението на бизнес зона „Перистър“.