На заседания на постоянните комисии общинските съветници обсъдиха 19 докладни записки за априлската сесия на местния парламент. Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 25 април от 13,30 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград.

На него ще бъдат разгледали 7 докладни, внесени от Кмета Денчо Бояджиев, 10 – от заместник-кмета Мирослав Грънчаров, по 1 – от заместник-кмета Полина Иванова и от председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев. На трите съвместни заседания на постоянни комисии във вторник докладните бяха представени от заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Първата в дневния ред на сесията докладна е свързана с избор на временна комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработване на Общ устройствен план на град Разград. Документът е основополагащ за развитието на града в следващите 20 години и затова е важно обсъждането му да се проведе обстойно и с различни гледни точки. В тази връзка бе предложено освен по един представител от всяка от шестте политически сили, които имат групи в Общинския съвет, в комисията да бъдат включени и председателите на ресорните комисии по устройство и развитие на територията и по управление на общинската собственост, както и председателят на Общинския съвет. Предложението комисията да стане деветчленна бе прието от съветниците.

На комисиите бе одобрен още един документ, свързан с дейности за следващи периоди – Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. Разходите за периода 2024-2026 г. са планирани в съответствие с очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната прогноза на разходите е разработена по функции и групи и по показатели от Единната бюджетна класификация за 2023 г.

Нямаше против и въздържали се и по отношение на четири докладни за изменения на общински наредби, с които се определят различни видове цени за ползване на общински имоти. По закон цените се актуализират ежегодно съобразно отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация, която за предходната 2022 г. е 16,9%. С този процент след гласуване на сесия се изменят: наемната цена на сключените договори
за наем по Наредба No2 на Общински съвет Разград
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост; за рекламна дейност по Наредба No 13 на Общински съвет Разград за рекламната дейност на територията на Община Разград; наемната цена на сключените договори за наем по Наредба No 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища; наемните цени по Наредба No 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ град Разград.

Одобрение на комисии получи и друга докладната записка, свързана с инфлационните процеси в страната – за промяна на инвестиционната стойност на строеж: Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ от 6 654 817.49 лв. с ДДС на 7 253 486,64 лв. с ДДС. Промяната се налага във връзка с писмо от фирмата-изпълнител на строителните работи по третата клетка „Автомагистрали – Черно море“АД-Шумен, в което се предлага увеличаване на стойността на възложените СМР по договор за обществена поръчка в съответствие с обнародваното на 30.09.2022 г. в
Държавен вестник ПМС No 290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Предложението е разгледано и утвърдено от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което членуват седемте общини в Разградска област. Изразеното становище на РСУО е за увеличаване до 10% стойността на възложените за изпълнение строително-монтажни работи. Така инвестиционната стойност на строежа се изменя от 6 654 817.49 лв. с ДДС на 7 253 486,64 лв. с ДДС, за обезпечаване финансирането на:
Договор за обществена поръчка, сключен между Община Разград и „Автомагистрали Черно море“ АД с предмет: Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ на стойност 5 966 672,20 лв. без ДДС или 7 160 006,64 лева с ДДС. Изменят се и стойностите на договорите за обществени поръчки за строителен и авторски надзор.

На комисии бяха одобрени и две докладни, свързани с развитието на селското стопанство в региона. Едната е за  Изменение и допълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година с добавяне на четири имота – пасища и гори край Балкански, Гецово, Раковски и Побит камък – към които е проявен интерес за настаняване на пчелини. Втората докладна записка е Определяне на Годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване на
територията на община Разград. В законово регламентирания срок изискуемите документи за ползване на мери и пасища са подали 7 земеделски стопани.

Най-много – 5 на брой – са докладните за априлската сесия, свързани с разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план за изграждане на жилищни сгради в различни местности в лозята край Разград.

Сред докладните за обсъждане на следващата сесия, одобрени на заседания на комисии, са и: предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция на част от имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Бели Лом“34 в Разград, както и именуване на улица в село Киченица, която досега не е имала име, с името „Мургаш“.

Сред докладните записки за разглеждане на априлската сесия, одобрени от комисиите, е и тази за възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Грижа в дома в община Разград“ финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. Социалната услуга ще се предоставя чрез Домашен социален патронаж, чрез нея ще се даде възможност да се отговори на потребностите на 245 хора с увреждания и възрастни хора от общината да
получат качествена и адекватна грижа в дома за период от 12 месеца, чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.
Услугите ще бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните
потребности и подбор на потребителите.