От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на първото полугодие на 2019-та година, по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Храни” (ОПХ), „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Региони в растеж” (ОПРР), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), „Добро управление” (ОПДУ) и „Околна среда” (ОПОС) са сключени 150 договора за безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 80 190 359 лева, съобщиха експертите от ОИЦ Разград. Реално изплатените средства по тях са 39 046 744 лева. В сравнение с края на 2018 г., към 30 юни 2019 г., разплатените средства бележат ръст от 7,5 млн. лева.

От началото на 2019 г. в
Лудогорието сe изпълняват 20 нови проекта с общ бюджет
6 млн. лева, подкрепени от оперативните програми „Развитие на човешките
ресурси”, „Наука и образование за интелигентен растеж”,  „Иновации и конкурентоспособност” и „Добро
управление”.

С пет проекта по ОПРЧР във всички
общини на Разградска област се изгражда мрежа от услуги в домашна среда и ще
бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с
увреждания и възрастни хора по процедура „Патронажна грижа”.

В общините Исперих, Кубрат,
Самуил и Завет ще бъде подобрени качеството на живот и социалното включване,
както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности. Осемте проекта
се изпълняват с финансова подкрепа от ОПРЧР, като водеща програма, и от ОПНОИР по
процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки
за подобряване достъпа до образование”. Дейностите включват реализация на
комплексни мерки и прилагане на интегриран подход и мотивиране за активно
поведение на пазара на труда,  включване
в заетост, подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието, допълнителни часове по български език и занимания със застрашени
от отпадане  ученици и др.

Шест фирми получават подкрепа от ОПИК
по процедура „Насърчаване на предприемачеството”. Предприятията планират инвестиции
в ИКТ-сектора, в разработването на специализиран софтуер за производство на
биореактори с лабораторно приложение, софтуерни системи за справки и отчетност
в областта на търговията с финансови инструменти и за управление на бизнес
процесите, експлоатация на вертикален уеб портал с финансова насоченост и
информационен поток за международния валутен пазар и др.

От началото на програмния период Програмата
за развитие на селските райони финансира 114 договора в област Разград с общ
размер на безвъзмездната помощ 45 585 361 лева. В сравнение с края на 2018
г., към 30 юни 2019-та новите проекти са 19, а договорените средства – с 14,5
млн. лева повече.

По подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” с 6 проекта в малките общини на областта ще бъдат реконструирани
и рехабилитирани улици и тротоари в населените места. С три проекта по същата
мярка в общините Лозница, Самуил и Цар Калоян ще бъде изградена спортна
инфраструктура.

С шест проекта, одобрени по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” ще бъдат построени, оборудвани
и обзаведени силозно стопанство, кравеферма, козеферма и птицеферми.

По подмярка 4.2
„Преработка/маркетинг на селскостопански продукти” ще бъдат изградени  склад със съоръжения за заготовка, охлаждане
и замразяване на череши и мелница за кориандър.

От началото на програмния период
до момента, в Разградска област сумарно по оперативните програми и Програмата
за развитие на селските райони, са одобрени 264 европроекта на обща стойност 125
775 720 лева.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни
информационни центъра за популяризиране на
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.