Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни отчете дейността си за 2016 г. в края на миналата седмица. Срещата бе открита от зам.-кмета на община Разград Ердинч Хасанов. На заседанието присъстваха представители на различни институции: началникът на отдел «Образование», Регионална здравна инспекция, директори на учебни заведения, юристи и психолози, представители на Районен съд, Районна прокуратура, Пробационна служба – звено Разград.
Отчета за изминалата година представи секретарят на МКБППМН Диана Господинова.
Противоправните деяния, които са разглеждани през годината, са следните: получени преписки и сигнали – 40 /от РП, РС и ОД на МВР Разград/ Образувани възпитателни дела – 36, Проведени възпитателни дела – 36, като от тях: приключени с решения – 30 и приключени с прекратяване – 6. Извършителите са общо 42 – малолетни и непълнолетни момичета и момчета, като най-честите престъпни деяния са кражби на пари, мобилни телефони или други вещи.

Анализът на посочените сравнителни данни за последните 7 години категорично показва намаляване на общия брой извършени противоправни деяния и на проявените лица от общината. В сравнение с 2010г. броят на проявите е намалял точно наполовина – от 80 на 40.