Областният щаб за борба с коронавируса реши да бъде наложен още по-строг контрол за спазване на противоепидемични мерки в Разградско. Заболеваемостта за последните две седмици е  158,86 на 100 000 население, обяви директорът на РЗИ-Разград д-р Ася Генева. Това поставя област Разград в оранжевата зона на заболеваемостта в страната. Три паралелки в региона са поставени под карантина. Това са VII клас в разградското СОУ „Христо Ботев“, XI клас в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в областния център и IX клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Самуил. Има и един заболял личен лекар, като пациентите в неговата практика са поети от друг медик. На заседанието бе констатирано, че  основна причина за влошената епидемична обстановка са масовото неглижиране и неспазване на противоепидемичните мерки.

   С цел ограничаване разпространението на COVID-19 в област Разград щабът взе решение да бъдат въвеведени следните мерки на областно ниво:

 1. Всички компетентни институции в област Разград да се включат активно в създаване на организация за изпълнение на постановените със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и по осъществяване на контрол във всички рискови обекти, както следва: градски и междуградски транспорт, обекти с обществено предназначение, заведения за хранене и развлекателни заведения, общински пазари, пенсионерски клубове, учебни и социални заведения и работни колективи и др.
 2. Всяка седмица в четвъртък от 11.00 часа да бъде провеждано заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград. Заседанията да се провеждат дистанционно с онлайн платформа за работни срещи.
 3. Провеждането на организирани масови мероприятия на открито и закрито да става след предварително съгласуване с Областния управител на област Разград.
 4. Възлага на директора на РЗОК-Разград да уведоми общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти да спазват алгоритъма на преглед и хоспитализиране на лица, със съмнение за зараза с COVID-19.
 5. Възлага на РДСП-Разград и на общинските администрации в област Разград да засилят контрола по изпълнение на Плана за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа в област Разград и на плановете за действие в условията на COVID-19 на социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на област Разград. Да се наблюдава строго спазване на изискванията персоналът да използва предпазни маски, да се следи за здравословното състояние на работещите в социалните услуги и тези с изразена симптоматика да не се допускат в социалните институции. Да се осигури обезпеченост на социалните услуги с предпазни маски и ръкавици, дезинфектанти и др.
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат противоепидемични мерки. Контрол по прилагането на мерките да бъде извършван от общинските администрации, РЗИ-Разград и ОДБХ-Разград.
 • Възлага на общинските кметове да разпоредят на кметовете на кметства да бъде засилен контрола по спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти и заведения за хранене в малките населени места. Да се засили контрола по спазване на противоепидемичните мерки и спрямо заведенията за бързо хранене, закусвални, пекарни и други подобни търговски обекти в цялата област.
 • Възлага на ОДБХ-Разград да извършва регулярни проверки в заведенията за хранене и развлечения на територията на община Разград, съобразно тяхната компетентност.
 • Възлага на Дирекция „Инспекция по труда“ Разград да извършва регулярни проверки на работодатели на територията на област Разград относно спазване на въведените противоепидемични мерки, съобразно тяхната компетентност.
 • Възлага на кметовете на общините в област Разград да определят длъжностни лица, които да контролират спазването на изискването за носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата, както и за създадената организация за спазване на противоепидемичните мерки от страна на фирмите-превозвачи в транспортните средства от масовия градски и междуградски транспорт в област Разград, както и на спирките, автогарите и ЖП гарите (включително поставяне на табели и надписи за задължително на защитна маска в транспортното средство, както и на спирки и гари).
 • Възлага на общинските администрации и РЗИ-Разград да извършват проверки за спазването на противоепидемичните мерки в общинските пазари, тържища и други сходни места на територията на област Разград (вкл. спазване на дистанция между търговските щандове, по възможност организиране на двупосочно движение на посетителите на пазарите, носене на предпазни средства и т.н.). По преценка на кметовете на общини да бъде временно преустановено провеждане на седмични пазари в населените места в областта, а в случай на провеждане да се осъществи контрол по строго спазване на противоепидемичните мерки.
 • Възлага на кметовете на общини в област Разград да извършват регулярни проверки на клубовете за пенсионери, находящи се на територията на съответните райони, като при необходимост, обектите да бъдат затваряни за посетители.
 • Възлага на РЗИ-Разград и ОД на МВР-Разград да извършват инцидентни проверки за спазване на изискването за поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в това число – кърпа, шал, шлем и др.) в транспортните средства от градския и междуградския транспорт на територията на област Разград и в другите гореизброени рискови зони.
 • Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.
 • 15.    Работният процес на колективните органи за управление и на служителите в учрежденията в област Разград да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
 • Възлага на контролните органи: общинските администрации, РЗИ-Разград, ОД на МВР-Разград, ОДБХ-Разград и Дирекция „Инспекция по труда“-Разград да изпращат ежеседмични справки за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки всеки петък до 11.00 часа на официалния имейл адрес на Областна администрация Разград: rz.oblast@rz-government.org.