По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2023 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2023 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.7%, а в частния сектор намаляват с 0.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.0%, а частния сектор намаляват с 1.7%.

            В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец декември 2023 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.8%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.0% и „Образование” – 11.1%.

            През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 13.0% спрямо същия период на 2022 г. и достига 1672 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 2.6%. В обществения сектор получават средно 1864 лв., а в частния – 1576 лв.

            Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвърто тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Образование“ и „Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през четвъртото тримесечие на 2023 г., област Разград е на 12-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2900 лв., Варна – 1966 лв. и Враца – 1965 лв., а най-ниско във Видин – 1397 лв.,  Благоевград – 1417 лв. и Кюстендил – 1424 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.