През първото тримесечие на годината от Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Разград са реализирани 90 проверки по спазване на трудовото законодателство в 188 предприятия. Това съобщи директорът на институцията Катя Филипова.
По време на проверките в инспектираните предприятия работят 3243 заети в тях лица. Запазва се структурата на предприятията, сред които най-голям относителен дял имат микропредприятията – 54, малките предприятия са 24, а средните – 9.
Извършени са 12 съвместни проверки, от които четири с органите на МВР, три със служители на НАП и две с НОИ. Една четвърт – общо 23 от проверките са последващи по изпълнението на дадените от контролния орган предписания при предходни проверки.
През първото тримесечие на годината са постъпили 22 сигнала за нарушение на трудовото законодателство и искания – от работници, ведомства, организации и други административни структури. Всички са решени по компетентност и в срок.
Основните проблеми при решаването им са свързани с трудовите правоотношения, както и оформяне на документите при прекратяването им – неиздаване на заповед за прекратяване, оформяне и връщане на трудовата книжка и други, каза Филипова.
По думите й едно искане е депозирано от работодатели за сключени трудови договори, за които в установения срок не е изпратено уведомление в НАП. Две искания са депозирани от работници за служебно прекратяване на сключени трудови договори при отсъствие на работодателя.
Броят на нарушенията през първото тримесечие е 532, за отстраняване на които са дадени 503 задължителни предписания. Спрени са незаконно разпореждане на работодател, работно място и работно оборудване. Не са установени неизпълнени предписания, дадени на работодатели от контролния орган.
От общия брой нарушения 301 са по Закона за безопасност на условията на труд, а 231 по трудови правоотношения.
В областта на трудовите правоотношения през първите три месеца на годината са установени 231 нарушения. От тях 39 са свързани с възникване на трудовите правоотношения, в т.ч. 16 груби нарушения по отношение на полагане на труд от работници без сключен предварително писмен трудов договор. След намесата на Инспекцията по труда всички договори са сключени.
Въпреки, че като цяло намалява броят на нарушенията по заплащането на труда, при реализиране на всяка инспекция целенасочено се проверява изплащането на трудовите възнаграждения и внасяне на задължителните вноски във фондовете на социалното осигуряване, коментира Филипова. Тя добави, че са констатирани 51 нарушения по заплащане на труда на работниците. Делът им спрямо общия брой нарушения на трудово-правните отношения е 22 процента. Установени са 35 нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските (в т. ч. шест за извънреден труд).
При извършените през периода проверки са съставени 26 акта, въз основа на които са издадени 18 наказателни постановления. Влезлите в постановления са пет, като средният размер на наложената с тях глоба е 1500 лева.
През първо тримесечие на годината е влязло в сила едно съдебно решение по дело, образувано във връзка с обжалване на наказателно постановление, допълни Катя Филипова.