В периода 16 – 24 юли 2020 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград проведе срещи на открито за жителите и гостите на седемте общини в Лудогорието.

На изнесените приемни бяха представени повече от 25 актуални възможности за проекти и индивидуална подкрепа от европейски и национални източници за финансиране до края на годината.

206 участници – представители на бизнеса, институции, НПО, земеделски производители и стопани, пчелари, граждани и медии проявиха интерес към събитията.

Мобилният информационен щанд на ОИЦ посетиха кметове, заместник-кметове и секретари на общини, председатели на общински съвети и общински съветници, ръководители и членове на управителните и изпълнителните органи на Местните инициативни групи (МИГ).

Експертите по програми и проекти в местните управи и в МИГ разказаха за напредъка по изпълнението на проектите си и трудностите и проблемите, които срещат. Направиха предложения и препоръки към управляващите органи на програмите и Държавен фонд „Земеделие”, за да се ускорят и подобрят процесите на взаимодействие с бенефициентите.

Посетителите задаваха конкретни въпроси, а някои от тях – собственици на шивашки, търговски и фирми от хранително-вкусовата промишленост споделиха, че в условията на пандемията от коронавируса Covid-19, пазарите им са свити и не могат да реализират продукцията си. Срещат се проблеми и с качеството на работната сила.

Хора на наемния труд изразиха неудовлетворението си, че са назначени на работа по програми за временна заетост за срок от 6 месеца, след които нямат право да се запишат в Бюрата по труда и да получат обезщетение за безработица. Много граждани имат трудности и с намирането на работа.

Земеделски производители – животновъди и собственици на овощни градини се интересуваха и получиха информация как да модернизират стопанствата си и да изградят системи за напояване.

Педагози се запознаха с възможностите, които предлага програма „Еразъм+” и заявиха желание да участват в процеса по изготвяне на Плана за интегрирано развитие на общината си за периода 2021-2027 г. с проектни идеи, сред които и такава за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училището си. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На заявилите желание бяха предоставени резюмета на актуалните възможности за финансова подкрепа – на хартия, или им бяха изпратени в електронен вид по-късно. От ОИЦ – Разград разказваха за успешно осъществени проекти в региона и страната, които да послужат за пример как да бъдат подготвени подобни на тях, които да бъдат одобрени и да се осъществят.

Много често се изказваха мнения и предложения относно подготовката на новия програмен период 2021-2027 г. Сред преобладаващите са, отговорните институции да предвидят по-голямо финансиране (и национално, освен европейско) за икономическо съживяване и целево подпомагане на слабо развитите региони. Така ще се преустанови обезлюдяването на големи територии от страната и ще се намалят различията в стандарта на живот на хората.

Всички участници получаваха информационни и рекламни материали на ОИЦ – Разград и на оперативните програми.

При провеждането на събитията се съблюдаваха изискванията за здравна безопасност на гражданите.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.