От началото на годината до 9 март в приход на общинския бюджет от имуществени данъци, общински такси и други неданъчни приходи са постъпили общо 1 574 816 лв. Те представляват 18 % от общия размер на планираните за 2020 г. приходи от 8 855 600 лв., съобщи заместник-кметът на Община Разград Полина Иванова. Изпълнението на данъчните приходи е 17 %, на общинските такси е 17 %, а на другите неданъчни приходи е 8 %. За същия период на 2019 г. в приход на общинския бюджет са постъпили 1 239 656 лв., които представляват 14 % от общия размер на планираните за 2019 г. приходи от 8 864 600 лв. При сравнителен анализ на изложените данни е видно, че за посочения период на 2020 г. събираемостта на местните данъци и такси е с 4 % по-висока от същата за предходната година, посочи Иванова.
По думите й изпълнението на данъчните приходи през 2019 г. е било 14 %, сега е 17%, на общинските такси – 13 % срещу 17% сега и 36 % на други неданъчни приходи срещу 8% сега. Сред приходите, при които има най-голямо завишение са: данък върху превозните средства – 416 520 лв. през 2020 г. срещу 356 884 лв. през 2019 г.; туристически данък – 7996 лв. срещу 5121 лв.; такса битови отпадъци 680 268 лв. срещу 488 461 лв.; такси за притежаване на куче – 2232 лв. срещу 1735 лв.
Първите данъчно задължени лица, платили задълженията си за местни данъци и такси за 2020 година, са физически лица, за разлика от други години, в които бяха юридически лица, каза още Иванова. Тя отбеляза, че до данъчно задължените лица са разпратени общо 36 854 съобщения за дължими данъци и такси – данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. До настоящия момент с предвидената в ЗМДТ и Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината отстъпка от 5 на 100 са заплатени задължения за местни данъци и такси общо по 24 424 партиди.
Иванова припомни, че за тази година размерите на местните данъци и такси в община Разград не са променяни, тяхното ниво е запазено, с изключение на данъка върху превозните средства, който за 2020 година е намален и същият е определен с решение на Общинския съвет в минималните граници, предвидени в закона.
Зам.кметът отчете, че от началото на годината до настоящия момент общинската администрация е издала 658 акта за установени задължения на физически и юридически лица на обща стойност от 250 120 лв.
Полина Иванова коментира още, че финансовото състояние на Община Разград към този момент е стабилно. Наша отговорност като общинска администрация е да осигурим предоставяне на публичните услуги за гражданите, да поддържаме и изграждаме социална и техническа инфраструктура, да осигурим за децата на Разград добри условия за тяхното възпитание и обучение и др., съобразно потенциала на общината, възможните ресурси и обществените очаквания. Разходите, които правим и ще правим през годината, са планирани в Бюджет 2020 г. До този момент финансирането на второстепенните разпоредители с бюджет е в рамките на планираните и събрани приходи, допълни зам.-кметът.