Екипът на Областния информационен център ‒ Разград организира среща с ръководители и експерти, отговарящи за околната среда от общинските администрации в региона, представители на областната управа и подпомагащи бизнеса организации, съобщиха от ОИЦ.

Експертът в ОИЦ Емил Чанков представи условията за
кандидатстване по отворената процедура за
безвъзмездна финансова помощ
Изпълнение на демонстрационни
проекти в областта на управлението на отпадъците
на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

По процедурата могат да
кандидатстват общините от цялата територия на страната, както и юридически лица
със стопанска или нестопанска цел, развиващи дейност в сферата на управлението
на отпадъците. Важно условие за всички кандидатстващи е, те да са регистрирани
най-малко 18 месеца преди подаване на проектното  предложение. Кандидатите могат да участват и в партньорство, което не е задължително.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Допустимите дейности са
свързани с предотвратяването на
образуването на битови отпадъци, (вкл. и такива, които не могат да бъдат
рециклирани), и подобряването на подготовката на тези отпадъци за повторна употреба,
както и насърчаване на повторната им употреба и ремонт вместо купуването на
нови стоки. Процедурата дава възможност за включване и на подготвителни дейности, в
т.ч. проектиране – извършване на експертни анализи, изследвания, обосновки и
др. Задължителни дейности са за организация и управление на проекта, както и за
информация и комуникация.

Възможни са разходи за: строително-монтажни работи;
закупуване и монтаж на машини, съоръжения, обзавеждане и техника; закупуване/осигуряване на софтуер и
лицензи; разходи
за подготовка и изпълнение на проекта; провеждане на кампании за популяризиране на
резултатите от демонстрационния проект и др.

Максималният размер на безвъзмездната финансова
помощ за един проект е до левовата равностойност на 200 000 евро, или 391 166 лева.

Всички одобрени проекти трябва да приключат в
рамките на 18 месеца.

Крайният срок за подаване
на проектните предложения в електронната информационна система за управление и
наблюдение на евросредствата в България ИСУН 2020, е до 18:30 часа, на 26 август 2019 г.