В сряда от 14:00 часа в зала № 102 в административната сграда на Община Разград се проведе кръгла маса, във връзка с представяне на доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Разград 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г., съобщиха от пресцентъра на местната управа. Той беше представен от Петя Донова – управител на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, който изготви документа в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република България и изискванията на добрите практики междинната оценка да се разработва от независима организация на Органа на изпълнение на ОПР на община Разград.
По време на срещата г-жа Донова подчерта, че Община Разград бележи добри резултати при решаване на въпроса с безработицата. Тя посочи и, че комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за реализацията на стратегическите цели до 2016 г. постига напредък в няколко основни области на въздействие – подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж-привличане на инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт. Подобрява се и средата на обитаване, като значение за това има подобрената и модернизирана инфраструктура, достъпните услуги, запазването и утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство.
Общинският план за развитие на община Разград е основополагащ, стратегически документ и инструмент за управление, който очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината. Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период – 2017 г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на общинския план в първата част от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години.