Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда, която извършва непрекъснати измервания от 7 юли в Разград, не е отчела до момента отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на сероводорода. Измерванията са по план, като ще продължат до 20 юли включително.

Потенциален източник на миризмите, особено през нощните часове, е дейността на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и канализационната система, която преминава през града успоредно на коритото на река Бели Лом. Високите температури и слабият отток в тези часове на денонощието, както и атмосферното налягане, предполагат разпространението на миризми, особено при ниска скорост на вятъра. Извънреден контрол ще бъде упражнен на пречиствателните съоръжения на по-големите инсталации, както и количествата отпадъчни води от предприятията, с които дружеството „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД е сключило договори.

От началото на годината по плана за контролната дейност са проверени по-големите обекти и оператори с комплексни разрешителни – „АДМ“ ЕАД, „Грийнбърн“ ЕАД, „Новал 1“ ЕООД, Регионално депо за отпадъци – Разград, „Пилко“ ЕООД – птицекланница и др. При проверките не са констатирани нарушения. Предстои проверка на „Биовет“ АД-клон Разград.

            По инициатива на РИОСВ-Русе утре ще бъде проведена работна среда в Община Разград, на която са поканени представителни на държавни институции и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – оператор на канализационната система на Разград.