Заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Разград се проведе днес, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. То бе открито от председателя на комисията, ресорния заместник-кмет Ердинч Хасанов. Присъстваха още секретарят Диана Господинова и членове, представители на образователните  институции, на Отдел «Закрила на детето», Детска педагогическа стая, юристи и психолози. В дневния ред влизаше отчет за дейността на местната комисия през 2018 година, както и приемане на план за работа през 2019 година.

Присъстващите обсъдиха състоянието и тенденциите на противообществените прояви сред подрастващите, причините за тях и провежданата корекционно-възпитателна работа от екипа на Комисията.

Като орган по превенцията, Местната комисия осъществява дейности по предотвратяване извършването на противоправни деяния от малолетни и непълнолетни и предприема мерки за тяхното ограничаване. През 2018 година Комисията издаде Програмен позитивен календаризготвен и предоставен на всички училища, за втора поредна година. Този календар по предложение на Централната комисия за БППМН бе представен на национално съвещание пред  колегията от страната.

За втора година функционират Училищни превантивни клубове като постоянна извънкласна организирана форма на превантивна работа сред ученици, в която връстници подпомагат чрез различни дейности социализацията и развитието на своите връстници. Такива клубове работиха в 14 училища в общината и под ръководството на учител-координатор осъществиха множество изследвания, дискусии, обучения, конкурси, празници, спортни състезания и други. От началото на настоящата учебна година се сформираха клубове в още две училища.

През настоящата 2019 г работата на Комисията ще бъде насочена към обединяване на усилията с училищните власти, всички отговорни институции и родителската общност в търсене на ефективни форми на работа за предотвратяване и ограничаване на извършването на противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни, за приобщаването на младите хора към дейности, които спомагат за тяхното просоциално развитие и възпитание. През настоящата година ще бъдат финансирани дейностите на превантивните клубове, които включват и родителите на децата. Също така ще бъдат включени поне две големи спортни събития.