Община Разград предвижда оптимизиране на социалните услуги. Това се налага заради установена неефективност на управлението и контрола в голяма част от тях, каза Милена Орешкова, заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ в община Разград. На територията на общината към момента се предоставят 18 социални услуги. Част от тях обаче са неефективни, но има и такива, за които капацитетът е недостатъчен и чакащите са много, заяви Орешкова. Тя посочи, че общинската администрация работи и в насока създаване на Кризисен център.

По думите на зам.-кмета вече е започнала подготовката за разработване на Общинска стратегия за развитие на образованието. Подобен действащ стратегически документ в община Разград не е имало от 2016 година.

Според Орешкова проблемите в ресора, за който отговаря, не са малко, сред тях е и липсата на кадри във всички сфери – преподаватели, медицински сестри, социални работници, терапевти, рехабилитатори. Ръководството на общината започна диалог с Филиала на Русенския университет в Разград за възможността да се разкрие във висшето учебно заведение някаква медицинска специалност за обучение на млади хора от града и региона. Смятам, че това би могло да покрие недостига от медицински специалисти, не само в градините и училищата, а и в другите здравни институции, коментира още зам.-кметът.

Тя добави, че в областта на образованието и социалните дейности общината работи и предстои да реализира още няколко проекта, финансирани с европейски средства.

Следва цялото интервю:

Г-жо Орешкова, преди да поемете поста на заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности – образование, социални дейности, здравеопазване, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“, Вие бяхте дълги години директор на училище. С какво този опит Ви помогна и как Вие лично оценявате промяната?

Да, от 2010 година докато встъпя в длъжност като зам.-кмет на община Разград бях директор на училище „Ив.С.Тургенев”. Тези години бяха изключително полезни за мен не само като придобиване на компетенции, които на друго място няма как да усвоиш, освен в практиката. Искам да подчертая, че когато поех училището, то беше в доста сериозно състояние по отношение на брой на ученици, материална база и за десет години под мое ръководство придоби вид, който може да бъде показателен как трябва да се развива едно училище. Всичко това става с желание, поставяне на конкретни цели и умение да ги постигаш. Смятам, че със същия хъс ще работя и в ресора, който ми е възложен и заедно с екипа от специалисти успешно ще реализираме поставените задачи и дейности.

Какви са най-належащите проблеми в община Разград във Вашия ресор?

Проблемите са много и една от причините за това е, че този ресор има най-силно влияние над общността и моите ангажименти през следващите четири години ще бъдат свързани с разрешаването им по възможно най-правилния начин. Това е важна и много амбициозна задача, за да могат тези услуги – и образователни, и социални да започнат да работят ефективно и в полза на хората.

Коя беше първата Ви задача, с която се захванахте?

Една от първите задачи, с която започна моята дейност, беше разрешаването на проблемите в детската градина в село Гецово. Те бяха свързани с осигуряване на условия за разделяне на общо 42-те деца в две групи и отоплението на второ помещение, което да се използва за занималня. Община Разград веднага предприе необходимите действия и намери в най-кратки срокове решение на всички сигнали и жалби, подадени от родители в детското заведение.

Благодарение на професионалния Ви опит секторът образование Ви е познат. В какво състояние го поехте?

Образованието е наболяла тема, в която можем да работим усилено и винаги да има още какво да се случи. Това е сектор с изключително много възможности, в които да се включим и чрез които цялостно да подобряваме образователната инфраструктура с дълготраен ефект. Материалната база на училищата е добра, но имаме проблем с финансирането на детските градини и тяхното материално-техническо състояние, особено тези в населените места.

В новия бюджет са отделени достатъчно средства и образованието е приоритет не само на думи. От собствен ресурс общината ще осигури над 1 160 00 лв. за издръжка, аварийни и основни ремонти. За първа година са заделени средства за създаване на организация по въвеждането на метода «Монтесори» в една детска градина.

Общината ще продължи и да насърчава талантливите и изявени деца, ученици и педагози. За поредна година в бюджета на община Разград са планирани средства за стипендии на даровити деца по Програмата на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград, като общата сума е увеличенас 25% до размер от 25 000 лв. Изявените ученици и педагози получават признание и по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

От изключително значение е и нивото на образователния процес в училищата и моят акцент през следващите години ще бъде именно в това направление. Трябва да се търсят мерки за обхващане и задържане на децата в детската градина и в училище, след като са били извън пределите на страна, което вече често се случва, да бъдат обхванати в образователната система, като се приложат гъвкави мерки за преодоляване на дефицитите.

Необходимо е общината да има ясна визия за образователната структура, ясна стратегия накъде върви, какви са методите, с които ще работи с всеки конкретен случай и конкретно училище.

При встъпването си в длъжност завихте, че по Ваше предложение ще започне подготовката на Общинска стратегия за развитие на образованието. Докъде стигна разработването на стратегическия документ?

Това е тема, която за мене още като общински съветник беше болна и на няколко пъти бях направила акцент към тогавашното управление на общината, че няма стратегия за управление на образованието още от 2016 година. Една от първите ми стъпки бе да започна подготовката за разработване на проект на такъв стратегически документ. Стратегията ще очертае рамката, в която се провежда политиката в сферата на образованието, ще представи визията за образованието в Разград за периода 2020 –  2024 г., както и основните направления, целите и мерките за развитие на системата.

Това обаче е доста обемна работа, все още се събира актуална информация, която ще се обобщи. Надяваме се до края на март да сме готови, след което стратегическият документ ще бъде подложен на публично обсъждане и внесен за разглеждане в Общинския съвет.

Освен образованието, което е изключително важен отрасъл, дейностите в социалната политика също не са за подценяване. Какви промени ще се случат в тази сфера?

Социалната политика е също един от приоритетите на община Разград, като основната цел е подобряване качеството на живот на уязвимите групи хора и тяхното включване в общността. На територията на общината към момента се предоставят 18 социални услуги, като част от тях са делегирани от държавата дейности. Предвиждаме обаче тези услуги да бъдат оптимизирани. Това се налага заради установена неефективност на управлението и контрола в голяма част от услугите. За пример мога да дам Звено „Майка и дете”. Това е нова социална услуга, която няма необходимия брой потребители, затова ще търсим възможности за трансформирането й. Съществуват възможности да бъде обявен конкурс за предоставяне на услугата „Майка и бебе“ на външен доставчик или да се трансформира в Кризисен център, от разкриването на който общината има належаща нужда.

Има обаче услуги, за които капацитетът е недостатъчен и чакащите потребители са много, т.е. има потребност от разкриване на още по-голям капацитет на тези услуги. Сред тях са Домът за стари хора, като броят на желаещите да използват тази социална услуга е изключително голям и то от всички краища на страната.Успешно работи и Домът за пълнолетни с деменция, където са настанени също хора от различни райони.

Затова трябва да се направи мониторинг на услугите, на тяхното управление и ефективност и да се прецени до каква степен е необходимо община Разград да носи отговорност и да контролира всичките социални услуги, които са разкрити през последните години. Предвиждаме да обменим добри практики и с други общини, където социалните услуги са предоставени на външни доставчици.

В тази сфера са и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), както и Комисията по наркотични вещества. В началото на годината бе обновена дейността на работата на МКБППМН, но се запазиха и изпробваните ефективни методи. За да има прозрачност обществените възпитатели към комисията, които ще работят с децата през годината бяха назначени чрез конкурс. Актуализирани са и съставите на Общинския съвет по наркотични вещества и Обществения съвет по социално подпомагане.

Какво е водещото в здравния сектор на община Разград?

Дефицитът на медицински кадри в детските градини, яслите и училищата е сериозен проблем в сектора. Няма достатъчно медицински сестри и фелдшери, а голяма част от работещите са пред пенсиониране. Ръководството на общината започна диалог с Филиала на Русенския университет в Разград завъзможността да се разкрие във висшето учебно заведение някаква медицинска специалност за обучение на млади хора от града и региона. Смятам, че това би могло, след няколко години разбира се, да покрие недостига от медицински специалисти, не само в градините и училищата, а и в другите здравни институции.

Липса на подготвени специалисти има и в образователната и социална сфера. Не достигат педагози, социални работници, логопеди, психолози,терапевти, рехабилитатори. Причина за текучеството на специалисти, работещи в социалните услуги са и ниските възнаграждения.

По какви проекти, свързани със сектора, за който отговаряте, работи общината?

В областта на социалните дейности общината работи по няколко проекта. По проекта за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград е разкрит Център за предоставяне на услуги за деца до седемгодишна възраст в риск и техните семейства, както и деца с увреждания.

Друг успешен проект е „Приеми ме 2015”, по който Община Разград се явява доставчик на социалната услуга „Приемна грижа“. Неговата реализация ще продължи до края на 2020 година и допълва приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“, като цели  да разшири обхвата на услугата и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда, а специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

През годината общината ще работи и по проект за насърчаване на социалното приобщаване чрез изграждане на социална инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи, по който се извършват ремонтни дейности в Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, изгражда се Преходно жилище за деца от 15 до 18 – годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 – годишна възраст.

Продължава работата и за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от община Разград.

Предвижда се да започне изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“. Успешно се изпълнява и проектът за създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашния социален патронаж.

В образователната сфера приключва проекта за ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в 11 образователни институции на територията на Разград.