ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на Общински съвет Разград Надежда Радославова

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от
ЗМСМА ви уведомявам, че в Общински съвет Разград е постъпило съобщение от
Административен съд Разград, че е образувано административно дело N° 150/2019 г. по
протест на Окръжна прокуратура Разград срещу разпоредбите на Чл. 27, ал.1, в
частта „притежаващи съответно разрешително“, Чл. 57 и Чл. 58 от Наредба №
11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с
Решение N° 593 на Общинския съвет от Протокол № 45/30.06.2014 г..