19.05.2017 г.

Рубриката „Местен парламент”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД

У В Е Д О М Л Е Н И Е
по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс

Получено е Предложение от Г-жа Недка Петрова – Прокурор в Районна прокуратура, град Разград, която в резултат на извършена проверка относно законосъобразността на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл.17, ал.5, чл. 24а, ал.10 и ал.11, респективно чл.24, ал. 1-8 и чл. 24г от Закона за автомобилните превози е установила, че с Решение № 450 по Протокол № 29 от 20 май 2002 година, Общински съвет е определил броя на таксиметровите автомобили за Община Разград, без да са определени условията и реда за разпределението им между превозвачите, съобразно изискванията на чл. 24а, ал.10 от Закона за автомобилните превози и на основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общински съвет Разград уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относно определяне на ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите, както следва:
1. Утвърждава Ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите, както следва:
1.1. Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограма се издават от Кмета на община Разград или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил, отговарящ на Закона за автомобилните превози, Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници и условията за таксиметров превоз на пътници въз основа на заявление от превозвача, придружено с нужните документи по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.
1.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общият ред не по късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.
1.3. Максималния брой автомобили за един превозвач на територията на Община Разград не може да превишава 55 автомобила. Издаване на ново разрешение за таксиметров превоз се извършва при наличие на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от определения такъв. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на територията на Община Разград, място се освобождава при следните хипотези:
1.3.1 Кметът на общината отнема разрешението:
а) В случай, че отпаднат основанията за издаването му;
б) Когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
в) При отнемане на лиценз, издаден от министъра на транспорта или при заличаване на регистрацията;
1.3.2 Действието на разрешението се прекратява в деня когато:
а) Притежателят му го върне в общината;
б)Превозвачът прекрати дейността си;
в) Изтече срока, за което е издадено;
1.4. Разрешение за освободено място (брой автомобил) се издава на първия превозвач, подал заявление в Община Разград по реда на Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.
1.5. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидни документи.
1.6. В 5 (пет) дневен срок от получаване на уведомлението по т. 1.3., превозвачът е длъжен да предостави изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на представянето им.
1.7. При неподаване в Община Разград в 5 (пет) дневен срок на валидни документи в съответствие с т. 1.4 разрешението получава следващия, подал в общината изрядни документи по Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.
1.8. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил поради изтичане на удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано МПС и замяната му с ново или пререгистрация на превозно средство. В този случай издаденото Разрешение и прилежащия към него холограмен стикер се анулират и унищожават от длъжностно лице на Община Разград, като на тяхно място се издават нови при запазване на срока на старото Разрешение. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Разград в регистъра, при представяне на следните документи:
а) Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
б) Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил;
в) Копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
1.9. Когато водач извършва таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, в разрешението задължително се вписват данните на водача.
1.9.1. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз като се задрасква името на водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Разград, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:
а) Копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;

На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез писмени предложения и възражения, подавани в срок от един месец, от деня на увeдомяването и чрез участие в заседания на постоянните комисии на Общински съвет Разград, обявени по надлежния ред.

На основание чл.68 от АПК определя правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява от Председателя на ПК по устройство на територията и транспорт на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
/НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА/