ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА Ви уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу чл. 25 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост е образувано Административно дело № 168/2017 г. по описа на Административен съд – Разград.