ОБЯВЛЕНИЕ
Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че с влязло в сила Определение №45 от 21.05.2018г. по Административно дело № 39/2018г. Административен съд – Разград
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 491 по Протокол №36 от проведено на 26.01.2018г. заседание на Общински съвет – Разград, с което е потвърдено Решение №473 от 21.12.2018г. на Общински съвет – Разград, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОСЪЖДА Фондация „Четири лапи“ – София да заплати на Общински съвет – Разград за разноски по делото сумата 600 лева.
Определение №45 на Административен съд – Разград е потвърдено с Определение №9708 от 16.07.2018г. на Върховния административен съд на Република България.