Назначена със заповед на Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен Междуведомствена комисия за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени започна работа от община Исперих вчера, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
В продължение на шест работни дни комисията трябва да инспектира какво е техническото и екплоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, проводимостта на речните легла и отводнителни дерета. Обект на проверката са 30 язовира, 5 реки и 3 дерета. До 26 октомври членовете на комисията трябва да са изготвили констативни протоколи за състоянието на обследваните обекти, след което протоколите да се връчат на собствениците, ползвателите и съответните общински администрации със срокове за отстраняването на установените нарушения. Обобщен доклад за техническото и експлоатационното състояние на проверените обекти комисията трябва да представи на Областния управител до 31 октомври, след което ще бъде оповестена информация за състоянието на водоемите.
Председател на комисията е главният експерт в Областна администрация-Разград Тодор Крушевски, а членовете са представители на: Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция-Плевен, Басейнова дирекция-Черноморски район, Хидротехнически район-Разград, „Напоителни системи“ЕАД – клон Долен Дунав-Русе, РД“Пожарна безопасност и защита на населението“-Разград и общинските администрации.