Магистрати и съдебни служители от Окръжен и Районен съд Разград ще се включат в онлайн обучение за работа с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/. Обучението е съобразено с ограниченията за спазване на социална дистанция, въведени във връзка с извънредната противоепидемична обстановка в страната. В рамките на два дни – понеделник и вторник идната седмица, разработчикът на програмата „Информационно обслужване“ ще представи новия софтуерен продукт, който ще замени действащите деловодни системи и ще сложи началото на електронното правосъдие и електронно обработване на делата не само в Разградска област, а в над 150 съдилища в цялата страна.

ЕИСС е създадена по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Единната информационна система на съдилищата е централизирана уеб-базирана система за централизирано съхранение на дела в електронен формат, като достъпът до нея се осъществява чрез валиден електронен подпис. Системата осигурява проследимост на делата в реално време, унифицира правилата и процесите при управлението им; уеднаквява структурата и съдържанието на въведената информация по делата; гарантира актуалност и защита на данните; предоставя възможност за унифициран подход при събиране на статистическа информация.

Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез ЕИСС са: достъп до електронното съдържание на дело; подаване на документи, иницииращи образуване на първоинстанционно производство в електронен вид; подаване на документи по конкретни дела; подаване на документи, несвързани с дело; получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи; подаване на молби за издаване на удостоверения; електронно производство по чл.410 ГПК. ЕИСС може да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация.

На 6 и 7 август ЕИСС ще бъде внедрена в Окръжен съд и Районен съд Разград, на 13-14 август в Районен съд Исперих, а на 17-18 август – в Районен съд Кубрат.

Пресслужба Окръжен съд Разград