За периода 01.01 – 09.09.2015 г. териториалните служби на РДПБЗН – Разград са реагирали общо на 482 произшествия (срещу 344 за същия период на 2014 г.), от които 85 пожара с материални загуби и 235 без нанесени материални загуби. Осъществени са 29 бр. аварийно-спасителни действия (срещу 14 за 2014 г.), 93 бр. помощни операции и 20 бр. дежурства. При произшествията на територията на областта са загинали 2 човека и са пострадали 5. Основните причини за възникналите пожари са късо ел.съединение, небрежност при боравене с открит огън и строителни неизправности в коминни тела. Пожарите, чиито причини могат да се свържат с отоплителния есенно – зимен период, са 10 бр., а с прибирането на реколтата – 2 бр. От данните, съпоставени с предходните години, става ясно, че преобладаващи са пожарите, възникнали в жилищно стопанство, транспорт, енергетика и др.
През настоящата година по оперативни програми са получени още 4 пожарни автомобила за водопенно гасене и 1 за логистично управление.
По линия на контролната дейност: от структурните звена на РДПБЗН – Разград са извършени общо 444 проверки в обекти и строежи. През годината са извършени проверки по 6 тематики, при които са проверени общо 339 обекта. За отстраняване на констатираните несъответствия и нарушения на противопожарните правила и норми от всички извършени проверки в обектите са връчени 338 разпоредителни документа и са съставени общо 63 акта за административни нарушения. Връчени са 7 заповеди за налагане на принудителна административна мярка – спиране от експлоатация на обект/ съоръжение. Издадени са 32 становища по искане на заинтересованите лица, удостоверяващи съответствието на инвестиционни проекти и строежи с изискванията за пожарна безопасност.
През годината е осъществяван контрол на потенциално опасните водостопански обекти от областта, както и на обекти, извършващи дейности с рискови вещества и материали. Проверени са 140 обекта. За резултатите от проверките са съставени и връчени 74 бр. констативни актове, с които са дадени 174 предписания за изпълнение. Изготвени са и 91 бр. констативни протокола във връзка с изпълнение на предписанията.
Продължи успешната работа с доброволните формирования от областа. Изготвени бяха плановете за взаимодействие с преминалите пълния курс на обучение ДФ при общините Исперих, Кубрат и Завет.
През месеците април и май бяха проведени общинските и областни етапи от ученическите състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” и МПО “Млад огнеборец”, при които взеха участие общо 16 отбора със 118 състезатели. Отборът на ОУ “Никола Икономов” гр. Разград, представител на Област Разград, зае първо място в комплексното класиране в Републиканското състезание, проведено през м. юни в КК „Албена”. Проведен беше и конкурсът за детска рисунка „С очите си видях бедата” – 2015.