Приключи обследването на 28 броя язовирни стени и водоеми в област Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа. То се проведе между 16 и 23 април, извърши го Междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на водните обекти и проводимостта на речните корита в област Разград, назначена със заповед на Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен.

В комисията бяха включени представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, „Напоителни системи” АД- Русе, ОДПБЗН-Разград, „Басейнова дирекция”-Плевен, БД ”Черноморски район”-Варна, представители на областната и общински администрации.

Комисията установи нередности по отношение на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръжения към тях в част от инспектираните водоеми. С неизправни корони са язовирите Владимировци, Исперих, Юпер и Бисерци, обрасли с дървесна и храстовидна растителност са язовирите Кара Михал, Китанчево, Подайва и Каменово, неизправни са изпускателите на язовирите Китанчево, Бисерци и Юпер. Неизправни са преливниците на язовирите Владимировци и Богданци. На язовир Звънарци са неизправни бързотокът и енергоносителят.

Отчитането на нивото на водното огледало в язовирите: Бели Лом, Осенец, Пчелин-1, Пчелин-2, Желязковец, Звънарци и Каменна чешма се извършва с рейки и репери, на останалите не са монтирани нивомери – констатирала комисията.

Сключени са договори между собствениците на водостопански системи и водни обекти с физически и юридически лица, чийто личен състав, техника и механизация са предвидени за използване съгласно аварийните планове.

Язовирите Бели Лом, Желязковец, Звънарци, Трапище, Тръбач и Каменна чешма се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД Клон Долен Дунав – Русе. С изключение на водоема Звънарци останалите се поддържат в добро състояние.

Останалите водоеми в областта са общинска собственост – уточняват от комисията.
В спазване на предписания от есенното обследване на язовирите всички общини в региона са сключили договори с оператори. Община Кубрат е спазила предписания по отношение на два водоема: стената на язовир Юпер е просечена и нивото на язовира се поддържа на кота мъртъв обем, а на язовир Бисерци е изграден нов страничен преливник, непочистени обаче са водният и сухият откос на язовир Каменово, което е било препоръка от предишна проверка, кметът на общината възнамерява да прекрати договора с наемателя – става ясно от доклада на комисията до Областния управител. В добро състояние се поддържат язовирните стени в общините Разград и Лозница – констатира комисията. Неспазени са предписания, издадени на община Исперих, поради което са съставени два акта на общинския кмет от ДАМТН. Те са заради това, че стените на язовирите Китанчево и Подайва са обрасли с многогодишна дървесна и храстовидна растителност, а изпускателят на язовир Китанчево е бетониран умишлено, за да не изпуска вода. Констатациите по отношение на община Самуил са за неизпълнение на две предписания: непочистени откоси на стената на язовир Кара Михал и не е демонтирано бунгалото, построено на стената на язовир Хърсово. За всички язовири са изготвени аварийни планове – установила комисията.

Тя е проверила и проводимостта на речните корита. Констатациите са, че с намалена проводимост е река Топчийска в регулацията на село Топчии, където са поставени надлъжно тръби, служещи за мост за преминаване между двете махали, а в участък в регулацията и извън регулацията на с. Побит камък са натрупани наноси и при обилни валежи се наводняват крайните жилищни постройки на селото, а също и, че в края на регулацията и извън регулация по посока язовир Каменово са отложени наноси, поради което е намалена проводомостта й. Извън границите на урбанизираната територия с намалена проводимост в отделни участъци са реките: Крапинец, Топчийска и Съзлъка. Речните легла са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, а в отделни участъци на реките Съзлъка и Топчийска има натрупани наноси.

По отношение на предписанията, свързани с реките в областта, комисията е установила, че почистени от дървесна и храстовидна растителност са коритото на река Бели Лом в регулацията на Разград и коритото на реката в регулацията на село Осенец, извън урбанизираните територии обаче не се спазват предписанията за почистване на речните легла поради факта, че за целта не се отпускат финансови средства. Поради тази причина от много години не се изпълняват предписанията – установява комисията.