Днес, 22 юли, Заместник-областният управител Евгени Драганов откри и води заседание на Комисия за избор на членове на Съвета на децата. Според утвърдената процедура, Областният управител сформира комисия, която провежда избора на членове на Съвета на областно ниво, въз основа на постъпилите кандидатури от общините. В срок бяха подадени предложения само от две общини – Разград – три и Кубрат – четири предложения, които се оценяваха от комисия в състав: Диана Петрова, главен експерт в Областна администрация – Разград; Галина Пенева, старши експерт в Регионално управление на образованието – Разград; Надежда Обрешкова – представител на Областна дирекция на МВР – Разград; Даниела Людмилова – главен експерт – „Закрила на детето“ в РДСП-Разград и Десислава Стефанова – репортер във вестник „Екип 7“.

Представените кандидатури отговарят на критериите, заложени в процедурата за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето и членовете на комисията единодушно решиха предложените деца да бъдат номинирани в четирите направления: 1. Членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; 3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; 4. Индивидуални кандидатури.

Всяка от кандидатурите се оценява от членовете на комисията по петобалната система по критериите: Активност; Креативност; Толерантност; Ангажираност към обща кауза; Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; Ориентираност към резултати; Организаторски умения; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта.

Всички кандидати бяха поканени да участват днес в заседанието на комисията и да споделят свои идеи за подобряване живота на младите хора. Присъстваха трима от номинираните кандидати: Джемал Али, Десислава Коджахристова и Ния Данаилова – амбициозни млади хора, участвали в редица инициативи, на които са реализирали свои идеи. Всеки от тях разказа за целите, които си е поставил, за инициативите, за преодоляване на проблема с насилието над деца. Споделиха и идеи за подобряване на живота на младите хора, които да реализират мечтите си в един свят без агресия и насилие. Вярват, че със своето участие в Съвета на децата ще могат да решават проблеми и да дават идеи всичко това да се случи.

След обобщаването на оценките на членовете на комисията, бяха класирани следните кандидатите: По направление 1, където кандидатите бяха трима, класирането е: 1. Ния Данаилова от Кубрат; 2. Станимира Начева от Разград; 3. Преслава Неделчева от Разград. По направление 2 на първо място е Преслава Коджахристова от Кубрат, на второ – Алекси Минов от Кубрат. По направление 3 първи е Джемал Али от Разград, втора – Моника Христова от Кубрат.

Окончателния избор на представителя на Област Разград ще бъде направен от национална оценителна комисия, определена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, която извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите.

Първият класиран е титуляр, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. При избора им е важно те да са ученици от различни училища. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.