В Областна администрация се проведе заседание на комисията за изработване и приемане на областна здравна карта на Област Разград, отразяваща потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срещата беше водена от зам.областния управител Виолета Тодорова.
Д-р Ася Генева-директор на РЗИ – Разград представи модел-проект на областната здравна карта. В него бяха отразени всички направени предложения от членовете на комисията за изменения и допълнения, съобразени с потребностите в региона. Представителите на – Регионалната здравна инспекция, Регионалната здравно-осигурителна каса, болниците от Лудогорието, районните колегии на – БЛС, БЗС, БАПЗГ, общинските администрации и Организацията за защита правата на пациентите, се обединиха около становището, да бъде запазен допустимият брой легла за болнично лечение, който се полага на областта според броя на населението.
С гласуване беше приет проектът за областна здравна карта и ще бъде изпратен за одобрение в Министерството на здравеопазването.