Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград проведе свое заседание за оценка на подадените заявки от работодатели в област Разград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, във връзка с реализация на схема „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На заседанието, водено от заместник областния управител Ценка Иванова,  присъстваха директорът на „Бюро по труда“ – Разград, представители на общините, институции, работодателски организации и синдикатите на територията на областта.

В периода от 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. е проведена процедура по набиране на заявки от работодатели за разкриване на работни места по схема „Обучение и заетост на младите хора“. Финансовият ресурс по схемата, определен за област Разград е в размер на 1 138 815 лв. Разпределението на средствата по области е извършено на база на критериите: равнище на безработица в съответната област, относителен дял на регистрираните безработни от целевата група в областта, спрямо страната и относителен дял на заявените работни места за областта, спрямо страната.

Пред членовете на Комисията, г-жа Христина Кулишева – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Разград, представи кратка информация за схема „Обучение и заетост на младите хора“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта на пазара на труда, чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Представители на целевата група по Проекта са безработни лица, които са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и са на възраст до 29 г., включително, които не участват в никаква форма на заетост, образование и обучение. С приоритет ще бъдат подкрепяни тези, които са: с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; се регистрирали в ДБТ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател е десет.

 

Допустимите работодатели, които разкриват работни места, получават средства за всяко наето по Проекта лице, в размер на:

– Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО;

– Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще подпомагат назначените младежи са за период до 3 месеца, но не по-малко от 40 часа месечно, в случай че безработните лица се наемат директно на свободните работни места без да бъдат включвани в обучение. Месечното възнаграждение на наставника е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната.

С оглед обективна равнопоставеност на работодателите при кандидатстването, Комисията по заетост извършва оценка и класиране на подадените заявки, на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели.

В съответствие с информацията, представена от работодателя се извършва оценка на всяка една подадена заявка по отделни критерии, за всеки от които се поставят определен брой точки. След оценяване работодателите се класират по всяка една заявка за ползване на възможностите по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по низходящ ред, според получената обща оценка.

На днешното заседание членовете на Комисията по заетост се запознаха с подадените заявки от работодатели в област Разград за участие в схема „Обучение и заетост на младите хора“, извършиха необходимата оценка и ги класираха.

По схемата са подадени 53 бр. заявки от работодатели на територията на областта за 320 работни места. Предвид това, че финансовият ресурс от 1 138 815 лв. определен за област Разград е достатъчен за финансиране на подадените заявки от работодателите, Комисията по заетост ги класира всички и ги предложи за финансиране.

Класираните работодатели ще бъдат поканени да сключат договор за осигуряване на заетост.