Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград  прие без забележки държавния план-прием за училищата в региона за учебната 2021/2022 г. Това стана на проведено онлайн заседание на комисията. В него взеха участие заместник-областният управител Евгени Драганов, Красимира Димитрова /Областна администрация Разград/, Ангел Петков /РУО Разград/, Албена Добрева /РУО Разград/, Татяна Костова /РДСП Разград/, Цветан Явашев /ДБТ Кубрат/, Виктория Георгиева /община Разград/, Сами Сами /община Самуил/, Стефан Калинов /община Кубрат/, Симеон Захариев /РПТЗК Разград/. Писмени становища изпратиха от община Завет, ДБТ Разград и ДБТ Исперих.

   Началникът на РУО Ангел Петков обяви приоритетите в професионалното образование и обучение в област Разград през настоящата учебна година. Те са:

– Осигуряване на възможност за организиране на професионално образование чрез работа (дуална система на обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател.

– Разширяване на мрежата от предприятия/икономически субекти, участващи в провеждането на практическо обучение на учениците съвместно с бизнеса и включване в изпълнението на мерки и проекти за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, вкл. обучение чрез работа (дуална система на обучение).

– Осигуряване на възможности за обучение по „защитени” специалности от професии, с цел преодоляване на дефицита от подготвени кадри за отрасли на местната, регионалната и националната икономика.

  Ангел Петков поясни, че образователната политика на общините от област Разград се насочва към преструктуриране на приема по STEM профили и специалности, съобразени с икономическото развитие на региона, потребностите на бизнеса и отговарящи на интересите на младите хора. Според него обобщеното предложение за държавен план-прием за област Разград е съобразено с прогнозните целеви стойности, определени от Министерството на образованието и науката и е в съответствие с правилата за планиране и реализиране на държавния план-прием в VІІІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища.

Началникът на РУО – Разград представи предложението за държавен план-прием в VІІІ клас по профили и специалностипрез учебната 2021/2022 г:

Планирани паралелки в VІІІ клас – 44

 • Профилирани паралелки – 13, от които:
 • По STEM профили – 9.
 • Професионални паралелки – 31, от които:
 • По STEM специалности – 22;
 • По нови за област Разград специалности от професии – 6;
 • По защитени специалности – 5,5 (7 специалности);
 • По специалности с очакван недостиг на пазара на труда – 7,5 (9 специалности);
 • В дуална форма на обучение – 5,5 паралелки/8 специалности.
 • В задочна форма на обучение – 1 паралелка

Професионално образование и обучение в област Разград е предложено в следните професионални направления:

Област на образование: Стопанско управление и администрация – 2

 • 344 – Счетоводство и данъчно облагане – 1 паралелка
 • 345 – Администрация и управление – 1паралелка

Област на образование: Информатика – 5

 • 481 – Компютърни науки – 3 паралелки
 • 482 – Приложна информатика – 2 паралелки

Област на образование: Техника – 9

 • 521 – Машиностроене, металообработване и металургия – 1 паралелка
 • 522 – Електротехника и енергетика – 2,5 паралелки
 • 523 – Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника – 2 паралелки
 • 524 – Химични продукти и технологии – 2,5 паралелки
 • 525 – Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – 1 паралелка

Област на образование: Производство и преработка – 2,5

 • 541 – Хранителни технологии – 2,5 паралелки

Област на образование: Архитектура и строителство – 0,5

 • 582 – Строителство – 0,5 паралелка

Област на образование: Селско, горско и рибно стопанство – 5,5

 • 621 – Растениевъдство и животновъдство – 4,5 паралелки
 • 623 – Горско стопанство – 1 паралелка

Област на образование: Социални услуги – 2

 • 762 – Социална работа и консултиране – 2 паралелки

Област на образование: Услуги за личността – 2,5

 • 811 – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 1,5 паралелки
 • 815 – Фризьорски и козметични услуги – 1 паралелка

Област на образование: Транспорт – 1

 •  840 – Транспортни услуги – 1 паралелка

Област на образование: Опазване на околната среда – 1

 • 851 – Технологии за опазване на околната среда – 1 паралелка

Профилирано обучение в област Разград е предложено от профилирани гимназии и средни училища в следните профили: Природни науки – 6 паралелки; Математически – 1 паралелки; Софтуерни и хардуерни науки – 1 паралелка; Предприемачески – 1 паралелка; Чужди езици – 4 паралелки.

Предложени за разкриване са нови за областта специалности от професии за учебната 2021/2022 година, както следва:

 • Професионална гимназия по земеделие „Климент Тимирязев“, гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград – 1 паралелка:

Защитена специалност

Професионално направление – 623 Горско стопанство

Професия 623020 Техник-механизатор

Специалност 6230201 Механизация на горското стопанство

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение.

 • Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград – 0,5 паралелка:

Професионално направление – 524 Химични продукти и технологии

Професия 524120 Оператор в силикатните производства

Специалност 5241202 Технология на керамичното производство

Степен на професионална квалификация – втора

Дуална форма на обучение.

 • Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ – гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград 1 паралелка:

Защитена специалност

Професионално направление – 762 Социална работа и консултиране

Професия 762020 Сътрудник социални дейности

Специалност 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение.

 • Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“ – гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград – 0,5 паралелка:

Защитена специалност

Професионално направление – 762 Социална работа и консултиране

Професия 762040 Социален асистент

Специалност 7620401 Подпомагане на деца

Степен на професионална квалификация – втора

Дуална форма на обучение.

 • Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“ – гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград – 0,5 паралелка:

Специалност с недостиг на пазара на труда

Професионално направление – 762 Социална работа и консултиране

Професия 762030 Помощник-възпитател

Специалност 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Степен на професионална квалификация – трета

Дуална форма на обучение.

 • Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград – 1 паралелка:

Професионално направление – 851 Технологии за опазване на околната среда

Професия 851010 Еколог

Специалност 8510101 Екология и опазване на околната среда

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение.

Предложенията са съгласувани с ръководителите на фирми, за чиято дейност са необходими специалисти с подходяща квалификация.

Предложение на Регионално управление на образованието – Разград за план-прием на ученици в дуална форма на обучение за учебната 2021/2022 година:

 • НПТГ „Ш. Петьофи“, Разград

521010 Машинен техник, 5210105 Машини и системи с ЦПУ – ДУАЛНА, С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ – 1 паралелка, втора СПК

522010 Електротехник, 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника – ДУАЛНА, защитена – 1 паралелка, трета СПК

 • ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, Разград

815020 Козметик, 8150202 Организация и технология на козметичните услуги – ДУАЛНА – 0,5 паралелка, трета СПК

815010 Фризьор, 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги – ДУАЛНА – 0,5 паралелка, трета СПК

762030 Помощник-възпитател, 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца – ДУАЛНА, С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ – 0,5 паралелка, трета СПК

762040 Социален асистент, 7620401 Подпомагане на деца – ДУАЛНА, ЗАЩИТЕНА – 0,5 паралелка, втора СПК

 • ПГСС „Хан Аспарух“, Исперих

524120 Оператор в силикатните производства, 5241202 Технология на керамичното производство – ДУАЛНА – 0,5 паралелка, втора СПК

 • Професионална гимназия, Кубрат

811060 Ресторантьор, 8110603 Кетъринг – ДУАЛНА – 1 паралелка, трета СПК