Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев представи днес /4 декември/ на пресконференция спечелено проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“. Предложението бе подадено по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по ОП „Региони в растеж“ и се основава на Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, които определят колко и какви услуги Община Разград следва да разкрие или да подобри (чрез увеличаване на капацитета), съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Проектът предвижда да се извърши ремонт на функциониращия Център за обществена подкрепа (гр. Разград, бул. България 34, до автогара) с цел увеличаване на неговия капацитет – максимално допустим брой деца – 100. По отношение на съществуващия Дневен център за деца с увреждания (находящ се в бившия ДМСГД) се предвижда след интервенциите по проекта той да предоставя и услуги за Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет до 30 деца и консултативни услуги – 60 деца. По проекта ще бъдат разкрити две нови услуги – Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст (което ще се помещава на ул. Трапезица 1, Център за ученическо, техническо и научно творчество) – капацитет 8 места и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст (ситуирано в апартамент в ж.к. Орел, бл. 28, вх. Б, ет.1, ап.1) – с капацитет 4 места. За целта в сградите, в които се предоставят съществуващите услуги и тези, в които ще бъдат разкрити новите услуги, ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности, същите ще бъдат обзаведени и оборудвани, до тях ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда.
Проектното предложение е на стойност 615 000 лв. и е със срок на изпълнение на проектните дейности 24 месеца.
Реализацията на проекта ще съдейства за постигане основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, а именно гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, чрез подобряване на предоставяните вече услуги, разширяване на капацитета им и разкриването на нови услуги.